02.04.2015: Kaupunginsuunnitteluviraston vastauksia kysymyksiin

huhti 5, 2015

MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen ja hallituksen pitkäaikainen jäsen Raine Haikarainen tapasivat Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston päällikön Mikko Ahon ja yleiskaavapäällikkö Rikhard Mannisen. Tapaamisessa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä ja niihin saatiin vastauksia KSV:Ltä.

Kuka on antanut toimeksi kaavoittaa kentälle asuntoja? 

KSV perustaa työnsä käsitykseensä siitä, mitä kaupunki haluaa. KSV on tehnyt tämän pohjalta vision 2050 yleiskaavatyön pohjaksi.

Yleiskaavan visio on kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä. Sitä ei siis ole esitelty kaupunginvaltuustolle eikä se ole tehnyt siitä päätöstä.

Yleiskaavaa laaditaan tähän kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään visioon sekä valtuuston hyväksymään valtuustostrategiaan nojaten.

Lautakunta on esittänyt suunnitelman hyväksyttäväksi valtuustolle.

Kuka Helsingin kaupungilta on pyytänyt valtiolta sen toimintojen siirtämistä pois Malmin lentoasemalta? Löytyykö tästä pöytäkirjoja?

Virastossa ei ole tietoa, ketkä kaupungin puolelta ovat olleet osallisina tässä keskustelussa. Pöytäkirja on tuo Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen sopimus.

Miten mitoitus ja yleiskaavaehdotuksen runko on päätetty?

Helsingin seudun väestöprojektio on suurin piirtein lineaarinen. Sen pohjalta varaudutaan 860,000 asukkaaseen Helsingissä 2050. Koko seudulla asuisi silloin 2050 noin 2 miljoonaa henkeä. Tämän pohjalta on päädytty tavoitteeseen kaavoittaa Helsinkiin 9 miljoonaa kerrosneliömetriä toteuttamiskelpoista asuntorakentamista.

Paljonko yleiskaavasta on annettu lausuntoja ja kuinka suuri osa niistä koskee Malmin lentoasemaa?

Yleiskaavasta on esitetty yhteensä noin tuhat mielipidettä ja lausuntoa. Nyt KSV tekee tiivistelmän ja analyysin näistä. Raakadatat tulevat päättäjien näkyville mutta tietosuojasyistä niitä ei sellaisenaan julkaista internetissä. Useissa mielipiteissä ja lausunnoissa on käsitelty Malmin lentoasemaa, tarkkaa lukumäärää ei vielä tiedetä.

Mitä jos Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus kaatuu uudessa kehysriihessä keväällä? Kyseessähän on valtioneuvoston periaatepäätös, joka ei sido kuin sen tehnyttä hallitusta.

Tämä romuttaisi koko neuvottelujärjestelmän. Mikäli tällainen päätös kuitenkin tehtäisiin, KSV jatkaa suunnittelua virkatyönä päätösten mukaisesti

Mitä jos valtio pakkolunastaa alueen?

Samoin, KSV jatkaa sitten suunnittelua muuttuneessa ympäristössä virkatyönä päätösten mukaisesti

Vaikuttaako asiaan jos Pisararata ei toteudukaan

Pisararata ei vaikuta suoraan tähän ehdotukseen. Raide-Jokeri on Pisaran ohella tärkeä suunnitteluhanke, johon tukeutuen suunnitellaan kuitenkin myös asuntorakentamista. Ensisijainen suunnittelukohde on raidejokeri Itäkeskus-Otaniemi, jonka arvioidaan olevan toiminnassa vuonna 2020. Malmin kentän asuntorakentamista taasen suunnitellaan tukeutuvaksi ns. Jokeri 2 linjaan, joka on toinen pohjoisempana kulkeva poikittaissuuntainen runkoyhteys, ja on mahdollista muuttaa niin ikään raiteeksi myöhemmin

Yleiskaava valmistuu ennen maakuntakaavaa, ja voimassa olevassa maakuntakaavassa alueen merkintä on liikennealue. Voiko yleiskaava mennä maakuntakaavan ”yli”, vrt. Histan päätös korkeimmassa hallinto-oikeudessa?

Maakuntakaavan ja yleiskaavan aikataulut menevät usein limittäin. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tehdään toteutusohjelmat 10 vuoden jaksoissa. Yleiskaava laaditaan maakuntakaavan mukaisesti.

Kenttäalueen maaperä on rakennusteknisesti huono ja siellä on todennetusti merkittäviä luontoarvoja, mm. Longinjoen kotilot ja kalat sekä kenttäalueen linnusto, mm. heinäkurppa kulkee ja asuu kentällä. Miten nämä huomioidaan?

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on tutkinut maaperän ja se on rakennuskelpoista. Luontoasiat huomioidaan.

Kentän ilmailutoiminnan lopettamista perustellaan usein lentomelulla. Nykyinen lentomelumallinnus on vuodelta 2003 ja kalusto ja liikennemäärät ovat muuttuneet sen jälkeen paljonkin. Lentomelusta on ympäristöministeriöltä lausunto, jossa sen vaikutukset voidaan torjua rakennustekniikalta.

Suomen ympäristölaki säätää lentomelusta. Tällaiset lausunnot tarvitaan virallisina, pelkät yksittäisten virkamiesten sanomiset eivät riitä.

 

Oletteko tietoisia aluetta koskevasta, Suomen ratifioimasta EU-maisemasopimus ja yleis- ja liikeilmailun edistämistä säätävästä EU-lentoliikennepäätöslauselmasta?

Nämä eivät ole olleet KSV:n tiedossa suunnitelmia laadittaessa

EU-maisemasopimus: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2006/20060014

Lentoliikennepäätöslauselman käsittely http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090202+ITEM-019+DOC+XML+V0//FI

Varsinainen päätöslauselma http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0036+0+DOC+XML+V0//FI