07.11.2014: Malmin lentokenttäasian valmistelusta valitettu oikeuskanslerille

marras 7, 2014

Hallituksen maaliskuussa 2014 kehysriihessään tekemä päätös valtion vetäytymisestä toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta 2020-luvun alkuun mennessä on tehty ilman asianmukaista valmistelua, virheellisin ja asiaankuulumattomin perusteluin ja pelkästään asuntopolitiikan intressit huomioiden. Saatavilla olevaa useiden virkamies- ja asiantuntijatyöryhmien laatimaa selvitysmateriaalia, pääkaupunkiseudun liikenneinfrastruktuuritarpeita ja Malmin lentoaseman tärkeää merkitystä koko Suomen ilmailulle ei ole huomioitu.

Asiasta on nyt tehty valitus oikeuskanslerille. Valituksessa on korostettu päätöksen ja toimeenpanon liian nopeaa aikataulua, Päätöksessä ei ole otettu huomioon olemassa olevaa suurta rakennusmaavarantoa eikä seutuhallinnon tuomia muutoksia kaavoitukseen. Päätös rikkoo myös EU:n päätöslauselmaa Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta (P6_TA(2009)0036, http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24489_fi.htm).

Valituksessa on muistutettu, että ministeri Kyllösen päätöksen perusteeksi esittämät numerot (70 harrastelentäjää, 30 000 asukasta) ovat molemmat virheellisiä. Valmistelun epäasiallisuudesta esimerkiksi on nostettu tosiasia, että liikenne- ja viestintäministeriön liikennealan strategiaa suunnittelevan liikennepoliittisen osaston päällikkö Mikael Nyberg on keskustelussa maininnut päätöksen tulleen hänelle täytenä yllätyksenä.

Lisäksi valituksessa on huomautettu, että aiemmat kattavat selvitykset on jätetty huomiotta ja niiden linjaukset on ilman varsinaista asiantuntemusta kumottu. Asiakirjapyyntöihin ei ole vastattu ministeriöistä eikä valmisteluasiakirjoja tai kustannus-hyötylaskelmia ole tehty. Hyvin harvoja jos mitään intressiryhmiä on ollut kuultuina tai edustettuina Malmin asiaa päätettäessä. Avoimen hallinnon ja päätöksenteon periaatteita ei ole noudatettu lainkaan.

Näillä perusteilla olemme nyt esittäneet oikeuskanslerille, että hallituksen menettely korvaamatonta valtakunnallista ja alueellista liikenneinfrastruktuuria ja kulttuuriympäristöä koskevassa korkeimman tason päätöksenteossa on hyvän hallintotavan ja yhteiskunnan kokonaisedun vastaista. Oikeuskansleria on pyydetty puuttumaan asiaan sen palauttamiseksi uudelleen harkittavaksi asianmukaisessa järjestyksessä ja ilmailualaa koskevat perusteet huomioiden.

Helsinki 7.11.2014

Timo Hyvönen, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry.
050-3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Linkki: valitus oikeuskanslerille

Valitus oikeuskansleri20141107