11.10.2015: MLY lausui kaavarunkoluonnoksesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto                                                                   LAUSUNTO 11.10.2015

Lausunto Malmin lentokentän alueen kaavarunkoluonnoksesta

Malmin lentoaseman ystävät ry:n (jatkossa MLY) toiminnan yhtenä tarkoituksena on vaalia ja suojella Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristöjen ajallista monimuotoisuutta, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

MLY on tutustunut kaavarunkoluonnokseen. Vaikka tämä luonnos tai siitä tehtävä kaavarunko eivät ole oikeusvaikutteisia, haluamme lausua siitä seuraavaa.

Esitetty kaavarunkoluonnos tuhoaa RKY 2009-merkityn lentoaseman historiallisen kokonaisuuden. Rakennettu kulttuuriympäristö -merkintä koskee koko lentoasema-aluetta kiitoteineen.

Suomen lainsäädännössä rakennus- ja kulttuuriperintökohteiden suojelemiseksi annetut määräykset perustuvat mm. Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskevaan yleissopimukseen 10/1992.

Kyseisen sopimuksen 2 ja 3 artikla kuuluvat seuraavasti:

Suojeltavien kohteiden tunnistaminen

2 artikla

Jotta kaikki kulttuurimuistomerkit, rakennuskokonaisuudet ja ulkoilma-alueet voitaisiin tarkoin tunnistaa, jokainen sopimuspuoli sitoutuu pitämään luetteloa mainituista kohteista ja niiden ollessa uhattuna viipymättä laatimaan tilanteen mukaiset asiakirjat.

Lakisääteiset suojelutoimenpiteet

3 artikla

Jokainen sopimuspuoli sitoutuu

  1. ryhtymään lakisääteisiin toimenpiteisiin rakennustaiteellisen perinnön suojelemiseksi;

 

  1. näiden toimenpiteiden puitteissa ja kunkin alueen tai valtion omin keinoin antamaan määräyksiä kulttuurimuistomerkkien, rakennuskokonaisuuksien ja ulkoilmakohteiden suojelemiseksi.

 

Malmin koko lentokenttäalue on sisällytetty RKY 2009 -inventointiin em. sopimuksen 2 artiklan mukaisesti nimenomaan kokonaisuutena. Yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti suojeltavaksi tunnistettu kohde on myös suojeltava.

Vaikka kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen, kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee käyttävänsä kaavarunkoa suunnitteluohjeena Malmin lentokentän alueen asemakaavoille ja asemakaavojen muutoksille (kaavarunkoluonnoksen selostus s. 2).

MLY huomauttaa kaavoille asetettavista sisältövaatimuksista, että:

  • MRL 28 § asettaa maakuntakaavalle sisältövaatimuksena mm. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen.
  • MRL 39 § asettaa yleiskaavalle sisältövaatimuksena mm. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimisen.
  • MRL 54 § puolestaan asettaa asemakaavalle sisältövaatimuksen rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön vaalimisesta ja kieltää edellisiin liittyvien erityisten arvojen hävittämisen.

Millään kaava- tai suunnitelmatasolla, edes suunnitteluohjeena toimivassa kaavarungossa, ei voida lähtökohtaisesti suunnitella inventoituun rakennusperintökohteeseen liittyvien erityisten arvojen hävittämistä.

Kaavarunkoluonnoksen selostuksen LIITTEESSÄ / Malmin lentokentän alueen kaavarungon suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, s. 3 tunnustetaan, että lentokenttäalue ja lentotoiminta ovat osa Malmin lentoaseman kulttuuriympäristöä, ja silti ne suunnitellaan hävitettäviksi. Kaavarunko on suorassa ristiriidassa Suomessa voimassa olevan yleis-sopimuksen, MRL:n säännösten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa, ja sellaisena lainvastainen.

Kaavarunkoluonnosta on esitelty useissa yleisötilaisuuksissa. Malmin lentoaseman osalta ehdotukseen on jokaisessa yleisötilaisuudessa vaadittu ilmailutoiminnan säilyttävää vaihtoehtoa. Näitä ei nykyisessä luonnoksessa ole otettu lainkaan huomioon.

Pidämme kaupunginsuunnitteluviraston kaavarunkoluonnosta tällaisenaan lainvastaisena, epäonnistuneena ja helsinkiläisten ja Helsingin edun vastaisena. Kansalaisten mielipidettä ei myöskään ole otettu huomioon odotetulla tavalla.

Vaadimme kaavarunkoluonnoksen palauttamista valmisteluun ja sen muuttamista niin, että ilmailukäytön säilyttäminen on mahdollista.

Helsingissä 11.10.2015

Malmin lentoaseman ystävät ry.

Timo Hyvönen, puheenjohtaja                           Raine Haikarainen, hallituksen jäsen