24.9.2014: Risikon mukaan kehysriiheen ei tehty valmistelua

syys 24, 2014

Valtioneuvoston kansliaan lähetettiin pyyntö toimittaa kehysriihen Malmi-linjauksen perusteena olleet asiakirjat ja selvitykset. Parin kuukauden viiveen jälkeen saatiin vastaus liikenneministeri Paula Risikolta. Vastauksesta ilmenee, ettei asiaa ole tässä vaiheessa valmisteltu eikä perusteeksi esitetyille numerotiedoille löydy todenteita.

Linjauksen jälkeen on aloitettu selvitys lentokentän vaihtoehdoista. Edellinen selvitys on tehty 2011 ja sen tulokset ovat nähtävissä tässä. 2014 tutkimuksen tekee sama yritys (YY-Optima).

Ministeri Risikon vastaus kokonaisuudessaan tässä:

Olette pyytänyt tietoa Malmin lentokenttään liittyen.

Hallituksen 3.4.2014 tekemään päätökseen Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–2018 sisältyi kehyslinjauksena hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon liittyen seuraava linjaus (kohta 5.3, sivu 15): ”Asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa”. Kyseessä on päätös, jonka teki hallitus.

Linjauksesta on myös yksityiskohtaisempi kannanotto osana Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa (25.3.2014). Hallituksen kannanotossa oli sivulla 7 täsmennys ”Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle. Rajavartiolaitos käynnistää Helsinki-Vantaan tukikohdan hankinnan valmistelun. Finavia Oyj ja Rajavartiolaitos sopivat tilajärjestelyistä siten, että muutto Malmista uusiin tiloihin tapahtuu kustannusneutraalisti”.

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt Malmin kentän tilannetta viime vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2011 on julkaistu selvitys Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot (LVM:n julkaisuja 16/2011). Ministeriössä on käynnissä lentoliikennestrategian valmistelu. Sen väliraportissa (17.12.2013) on todettu seuraavaa: ”Hallista, Kauhavalta, Utista ja Helsinki-Malmilta ei harjoiteta säännöllistä reittilentoliikennettä, mutta lentoasemalla on tärkeä rooli yleis- ja harrastusilmailulle sekä Rajavartiolaitokselle (Helsinki-Malmin vartiolaivue). Helsinki-Malmin lentoasemalle on pyritty löytämään korvaava lentoasema, jotta lentoasema-alue voitaisiin ottaa asumiskäyttöön. Helsinki-Malmin lentoaseman osalta toiminnot olisi kuitenkin siirrettävissä muille jo olemassa oleville toimiville lentoasemille.” Väliraportissa on myös todettu (s.21), että myös Helsinki-Malmin lentoaseman tulevaisuudesta sovitaan erikseen liikenne- ja viestintäministeriön, Finavian sekä Helsingin kaupungin välillä.

Päätöksen seurauksena liikenne- ja viestintäministeriö on käynyt keskusteluja Malmilla sijaitsevien organisaatioiden kanssa tilanteen selvittämiseksi.

Hallituksen päätöksen ja Helsinki-Malmilla operoivien tahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö valitsi YY-Optima Oy:n tekemään liikenne- ja viestintäministeriölle selvityksen Malmin toiminnoista ja Malmilla operoivista tahoista, tarpeista sekä turvallisuuskysymyksistä. Asian selvittäminen on vielä kesken ja YY-Optiman raportti valmistuu syksyllä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla, viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, kun asia, jota se koskee, on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun. Voimme toimittaa teille YY-Optima Oy:n selvityksen johtopäätökset sen valmistuttua syksyn 2014 aikana.

Julkisuuslain 14 §:n mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Liikenne- ja viestintäministeriön hallussa ei ole Finavia Oyj:n hallinnoimia lentokenttäkohtaisia taloustietoja.

Minihallitusneuvotteluissa on tehty kirjaus 25.8.2014 jonka mukaan, kuntien ja valtion välillä pitää tehdä sopimus tonttituotannon lisäämisestä. Neuvottelutulos on ympäristöministeriön kirjaama Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi ja asuntotuotannon edistämiseksi (YM030:00/2014). Sopimuksen toimenpide 7. liikennehankkeista kuuluu seuraavasti: valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Ohessa linkit edellä mainittuihin päätöksiin:

Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa:http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/kehysneuvottelut-2014/paatos/fi.pdf

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot:http://bit.ly/yleisilmailukentan_sijaintivaihtoehdot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–2018:http://valtioneuvosto.fi/etusivu/julkisen-talouden-suunnitema-2014/selonteko/fi.pdf

Lentoliikennestrategian väliraportti:http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497096&name=DLFE-22621.pdf&title=Lentoliikennestrategia%20-%20v%C3%A4liraportti

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi ja asuntotuotannon edistämiseksi (YM030:00/2014): http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=20463&tVNo=1&sTyp=Selaus

Ystävällisin terveisin

Paula Risikko