ELY-keskukselle kiireellinen hallintopakkohakemus maamassojen läjitysaluesuunnitelmista arvoniitylle

Helsingin kaupunki tiedotti yllättäen 22.3.2024 rakentavansa maamassojen logistiikka-alueen Malmin lentokentälle. Malmin lentoaseman ystävät ry on 25.3.2024 jättänyt ELY-keskukselle hallintopakkohakemuksen toimenpidekiellon määräämiseksi niittyverkoston arvokohdetta tuhoavalle hankkeelle. Hakemusta on täydennetty 4.4.2024, jolloin se on osoitettu myös Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Läjitysalueeksi osoitettu niitty on Tattarisuon lehtometsän laidalla runsaina esiintyvien monenlajisten lepakoiden tärkeä ruokailualue, jolla elää myös koivuhiiren yhdyskunta. Sekä lepakot että koivuhiiri ovat tiukkaa suojelua edellyttäviä EU-direktiivilajeja. EU-komissio on vastikään ilmoittanut alkavansa tutkia Suomen EU-lainsäädännön sivuuttavia menettelyjä Malmin lentokentän päätös-, kaavoitus- ja valitusprosesseissa.

Läjitysalueeksi osoitetun niityn maapohja on geologisen kartan mukaan toistakymmentä metriä syvää liejusavikkoa, joka ei kanna painoa. Se kuuluu Geologian tutkimuskeskuksen kartoituksen mukaan korkeimman riskin alueeseen rikkihappoa muodostavan sulfaattisaven suhteen, kuten lähes koko lentokenttäalue muutenkin. Maamassojen läjittäminen sinne johtaa maan painumiseen, Tattarisuon laajan pohjavesivarannon häiriintymiseen ja saven työntymiseen maanpinnalle alueen ympäristössä, jolloin muodostuva rikkihappo valuu hulevesien mukana suoraan Longinojan erittäin uhanalaisten meritaimenten kutupuroon ja sieltä Vantaajoen Natura-alueelle.