ELY-keskukselta haettu kieltoa luonnon tuhoamiselle Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä

P. Tšekanov (cropped) CC BY-SA 4.0P. Tšekanov (cropped) CC BY-SA 4.0

Malmin lentoaseman ystävät ry on 25.1.2024 täsmentänyt ELY-keskukselle marraskuussa tekemäänsä hakemusta pakkokeinomenettelystä Helsingin kaupungin toimeenpanemien luonnonsuojelulain rikkomusten vuoksi Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä.

Lisäksi haetaan kaupungille korjausvelvoitetta maakaasuputkityömaan vaurioittamalle asematason kuivatusjärjestelmälle ja siitä aiheutuneille suojellun rakennuksen painumisvaurioille sekä SR-1 -merkinnällä suojeltujen rakennusten vaarantamiskieltoa.

Täsmennetty hakemus

Malmin lentoaseman ystävät ry pyytää ELY-keskusta kieltämään Helsingin kaupunkia jatkamasta jäljempänä selostettavia luonnonsuojelulain ja rakennussuojelulain vastaisia tekoja ja laiminlyöntejä ja pyytää lisäksi, että ELY-keskus velvoittaa Helsingin kaupungin sakon tai keskeyttämisen uhalla poistamaan oikeudenvastaisen tilan tai korjaamaan laiminlyönnin.

Kaupungin toteuttamat luonnonsuojelulain vastaiset toimet ja laiminlyönnit

Koko lentokentän niittyalue on kaupungin karttapalvelussa virallisesti rajattu ”tärkeä lintualue”. Kysymyksessä on kaupungin oman selvityksen mukaan niittyverkoston arvokohde, joka on lajissaan laajin koko pääkaupungissa.

Vuonna 2023 kaupunki niitti lyhyeksi toistakymmentä hehtaaria lentokenttäalueen niittyjä lintujen pesimäaikana pesät ja poikaset tuhoten ”mahdollisten yleisötapahtumien varalta”, joita ei koskaan tullut. Lisäksi niityille on rakennettu mm. frisbeegolfrata, joka sekin edellyttää niittoa kesken lintujen pesimäkauden, sekä muita alueen niittyjä tuhoavia “tilapäistoimintoja”.

Kaupunki on myös pystyttänyt valaisinpylväitä kiitoteiden varrelle. Ne ovat alueella voimassa olevan 1990-luvun lentokenttäasemakaavan vastaisia, luovat valosaastetta ja heikentävät niittyjen luontoarvoja lintujen pesinnässä sekä valolle arkojen, rauhoitettuihin direktiivilajeihin kuuluvien lepakoiden ruokailualueena, samoin mm. äärimmäisen uhanalaisen ja erityisesti suojellun lintudirektiivilaji heinäkurpan muutonaikaisena levähdyspaikkana. Luontoarvoja heikentävä valosaaste on aiemmin ollut Helsingissä peruste jopa asemakaavojen hylkäämiselle korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lentotoiminnan aikana niitto tehtiin luonnonsuojelulakia kunnioittaen kerran vuodessa loppukesästä pesimäkauden päätyttyä. Kaupungin tarkoitushakuinen toiminta niittyjen luontoarvojen heikentämiseksi ja hävittämiseksi rikkoo luonnonsuojelulakia. Pyydämme ELY-keskusta kieltämään jatkossa niittotyöt lintujen pesimäaikana sekä velvoittamaan kaupungin poistamaan asemakaavan vastaiset luontoarvoja heikentävät rakennelmat ja olemaan aiheuttamatta niittyalueiden luontoarvoja heikentävää ja pirstaloivaa valosaastetta.

Kaupunki on jo aiemmin tarkoitushakuisesti tuhonnut liito-oravametsiä lentokentän ympärillä. Maaliskuussa 2022 kaupunki jopa kaatoi tietoisesti liito-oravan rajatun ydinalueen puustoa maakaasun runkoputken siirtotyön tieltä ilman asianmukaista poikkeamislupaa, jollaista ei edes haettu ELY-keskukselta. Asia saatettiin jo etukäteen kaupungin, ELY-keskuksen ja poliisin tietoon  (ks. myös kaupungin tietoisen lainvastaisen toiminnan osoittava liito-oravaselvitys, kuva 69 s. 83 – tuore jätöshavainto tuhotulla ydinalueella merkitty vihreällä). 

Vanhojen luonnontilaisten ja sitä vastaavien lehtometsien luontoarvojen korvaaminen uusia perustamalla ei ole edes määritelmällisesti mahdollista, koska niiden luontoarvot tarvitsevat muotoutuakseen vähintään useita vuosikymmeniä tai vuosisadan. Tämänhetkisen tiedon mukaan katurakentamistyöt lentokentän lounaisnurkalla Nallenrinteen liito-oravalehdoissa aiotaan aloittaa heinä-elokuussa 2024. ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungille on toimitettu tammikuussa 2024 tuoreet valokuvat paikkatietoineen alueella havaituista peräti 18:sta kolopuusta, joista jotkut on mainittu myös jo 2020-luvun alussa sekä ELY-keskuksen että kaupungin tietoon toimitetussa KAER Oy:n liito-oravakartoituksessa 2020. Suuri osa (N.N:n) tammikuussa 2024 valokuvaamista kolopuuhavainnoista on kuitenkin uusia. 

Kaupungin jo aiemmin toteuttaman tarkoitushakuisen ja luonnonsuojelulakia rikkovan liito-oravametsien tuhoamisen estämiseksi jatkossa pyydämme ELY-keskusta kieltämään hakkuut lentokenttää ympäröivissä lehtometsissä, kunnes uusien havaintojen merkitys on asianmukaisesti arvioitu ja otettu huomioon myös Nallenrinteen alueen ja lentokentän itäpuoliset liito-oravan elinalueet yhdistävän ilmeisen, yhtenäisen puustoyhteyden tarjoaman liito-oravien kulkureitin osalta. Kaupungin liito-oravaselvityksessä tätä loogisesti ilmeistä kulkureittiä Nallenrinteen ydinalueen ja Tattarisuon elinalueiden välillä ei huomioida lainkaan.

RKY-kulttuuriperintöarvojen vaarantamiskiellon osalta emme viittaa aluekokonaisuuden RKY-arvojen suojeluun, vaan RKY-alueeseen kuuluvien, SR-1 -merkinnällä suojeltujen historiallisten rakennusten toteutuneisiin vaurioihin ja vaarantumiseen, jotka ovat seurausta kaupungin laiminlyönnistä tai piittaamattomuudesta huomioida kaasuputken kaivuutöiden maaperässä aiheuttamien muuttuneiden vesiolojen vaikutukset. Pyydämme ELY-keskusta velvoittamaan kaupungin korjaamaan kaasuputkityömaan rikkoman asematason kuivatusjärjestelmän, joka sijaitsee kaasuputken yläpuolisessa maakerroksessa, jotta suojelluille rakennuksille ei aiheudu enempää vaurioita, sekä korjaamaan SR-1 -merkinnällä suojellun Lentokonehalli 1:n lattian painumisvauriot Museovirastoa konsultoiden.

Helsingissä 25.1.2024

Håkan Lövdahl, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
info[at]malmiairport.fi