ELY-keskuksen ratkaisu Malmin lentoaseman suojeluasiassa vesittää RKY-merkinnän

kesä 27, 2019

Uudenmaan ELY-keskus toisti 26.06.2019 aiemman päätöksensä ja jätti Malmin lentoaseman suojelematta. Alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, mutta ELY-keskus vetoaa päätöksessään maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Ympäristöministeriö palautti suojeluesityksen uuteen valmisteluun 5.4.2019, sillä ministeriön lakimiesten näkemyksen mukaan asiaa oli ELY-keskuksessa valmisteltu väärän lain perusteella. Uudessa päätöksessä ei ole edelleenkään sovellettu rakennusperintölakia.

Malmin lentoaseman suojelun hylkääminen on myös suorassa ristiriidassa kansallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) inventoinnin kanssa. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka ohjaa valtioneuvoston päätöksellä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. 

Päätös tehty jo ennen valmistelua

ELY-keskus ilmoitti heti palautuspäätöksen jälkeen, ettei päätös muut vaan vain perusteluita tarkennetaan. Asian julkinen, ennakoiva kommentointi herätti ihmetystä ja epäilyksiä asian käsittelyn puolueettomuudesta. Asiasta pyydettyyn selvitykseen ELY on vastannut pitävänsä valmistelijoita esteettöminä. Suomen Kuvalehden mukaan ELY on todennut suojeluhankkeista suoraviivaisesti: ”Malmi-asiassa on tehty niin isoja päätöksiä, että oli epärealistista odottaa ELY-keskuksesta pelastajaa.”

Asian valmistelu on tehty nopeasti ja ilmeisen suuren poliittisen paineen alla. Uudessakaan päätöksessään ELY ei ole huomioinut muuttuneita olosuhteita eikä kuullut asianosaisia.

Suomessa astui voimaan 1.9.2018 kansainvälinen Faron sopimus, joka korostaa kulttuuriperintöä voimavarana, kulttuuriperinnön monimuotoisuutta ja merkitystä kestävän taloudellisen kehityksen resurssina. Sopimuksen taustalla on ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, jossa sivistykselliset oikeudet sisältävät oikeuden kulttuuriperintöön. 

Vaikka tilanne on muuttunut, ei uusia lausuntoja ole pyydetty tai kuulemisia järjestetty. 

Päätös on ristiriidassa esityksen sisällön kanssa

Suojeluesityksen tehneen Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on tyrmistynyt:

”Käsittely on ollut kokonaisuutena hyvin erikoista. ELY ylistää alueen arvoa ja perustelee suojelutarpeen päätöstekstissä, mutta itse päätös on suuressa ristiriidassa esityksen kanssa. On uskomatonta, että ELY voi tulkinnallaan mitätöidä valtioneuvoston päättämän kansallisen RKY-merkinnän, sillä kaavoituksessa sitä ei ole todellisuudessa huomioitu.”

Suomen rakennusperinnön johtavan asiantuntijatahon Museoviraston lausuntoa ei ole huomioitu asianmukaisesti. Museoviraston johtaja Mikko Härö toteaa asiasta Museoviraston lausunnossa selkeästi.

”Asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnetään katulinjana.”

Malmi sai RKY-statuksen vuonna 2009. Merkinnän tulee lain mukaan ohjata kaavoitusta. Vastaavia RKY-merkinnän ympäristöjä ovat mm. Suomenlinna ja Vanha Rauma. Hallinto-oikeus tuomitsi RKY-merkittyjen Tuomarinkylän ja Vartiosaaren alueiden yleiskaavasuunnitelmat laittomiksi. Malmin kohdalta korkein hallinto-oikeus hyväksyi yleiskaavan äänestyksellä harvinaisesti vastoin esittelijän esitystä. 

Puheenjohtaja Timo Hyvönen harmittelee, että asiassa joudutaan jatkamaan valitustiellä.

”Koska asiaa ei ole valmisteltu huolella ympäristöministeriön palautuspäätöksen mukaisesti, joudumme valitettavasti valittamaan asiasta ympäristöministeriöön uudestaan. Toivomme asian lainmukaista käsittelyä.”

Alueella on voimassa vaarantamiskielto, kunnes suojelupäätös saa lainvoiman.

Lisätietoja:
Timo Hyvönen, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. 050-3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

ELY-keskuksen päätös 26.6.2019

Alueen tulevaisuudesta on Helsingissä vireillä kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Aloite on kerännyt runsaassa puolessa vuodessa helsinkiläisiä tukijoita jo lähes 12 000, ja se on nousemassa Suomen suurimmaksi kuntalaisaloitteeksi.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466