ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi

kesä 20, 2018

Lehdistötiedote 20.6.2018 klo 09:00
Malmin lentoaseman ystävät ry

ELY katsoo suojelun ratkaistavaksi asemakaavoituksessa

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksensä Malmin lentoaseman ystävät ry:n lokakuussa 2015 tekemästä suojeluesityksestä. ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi, mutta ei totea suojelua tarpeettomaksi. Raskas vastuu suojelusta on nyt kaupungin kaavoittajalla. Päätösdokumentti on liitteenä.

Lentoaseman ystäville päätös oli harmittava mutta odotettu.

”Näin vahvassa poliittisessa paineessa päätös vastaa odotettua. Vaikka suojelupäätös jäi vielä tekemättä, lausunto on sisällöltään hyvä ja todentaa alueen erityiset arvot”, sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Päätöksen käsittely jatkuu seuraavissa instansseissa normaalin valitusprosessin mukaisesti.

”Tutkimme lausunnon huolella ja seuraavaksi viemme asian ympäristöministeriön arvioitavaksi. Jatkamme edelleen työtä ilmailukäytön säilyttämiseksi laajalla rintamalla”, sanoo Hyvönen.

Hän kiittää ELY-keskusta perusteellisesta arviosta.

”ELY-keskus on päätöksessään perustellut vankasti alueen tärkeyden ja suojelutarpeen. Päätös on ristiriidassa perusteluiden kanssa. Asemakaavalla voidaan taata vahva suojelu. Kaupungin on toteutettava päätöksen ohjeistus pieteetillä, jos ympäristöministeriö ei suojele kenttäaluetta. Kaupungin julkisuudessa tähän mennessä esittämissä suunnitelmissa suojelu ei toteudu ELYn lausunnon vaatimalla tavalla.”

Suojeluesityksen mukaan Malmin lentoasema-alue tulee suojella rakennuksineen ja lentokenttäalueineen. Suojeltavaksi ehdotettu alue on mm. listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY), ja se on maailman mittakaavassakin harvinaisuus maailmansotaa edeltävän ajan alkuperäisenä lentoasemana.

Kenttä turvassa vielä vuosia

ELY-keskus on antanut Malmin lentokentälle vaarantamiskiellon. Se on voimassa, kunnes suojelua koskeva asia on lainmukaisesti ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Ympäristöministeriö voi myös määrätä kentän suojeltavaksi.

ELY-keskus pitää suojeluesityksessä ja Museoviraston lausunnossa esitettyjä kohteen valtakunnallisia ja kansainvälisiä arvoja kiistattomina.

Helsingin kaupungin mukaan alueen kulttuurihistorialliset arvot turvataan asemakaavoituksessa. ELY-keskuksen mukaan Helsingin kaupungin teettämä ympäristöhistoriaselvitys antaa hyvät lähtökohdat kulttuuriympäristöarvojen vaalimiselle.

Lisää suojeluesityksiä on tulossa

”Helsingin kaupungin tutkimuksissa on ilmennyt, että lentokentän alueella on liito-oravien lisäksi useita tiukemmin suojeltuja lajeja. Teemme nyt suojeluesitystä näiden pohjalta”, toteaa Hyvönen.

”Kaupungin pitää rauhoittaa tilanne näiden tutkimusten ajaksi ja varmistaa kentän lentotoiminta aluksi 5-10 vuodeksi. Malmi-asia pitää ilmailun sähköistyksessä ja liikkumisen murroksessa harkita huolella. Joka tapauksessa eri esitysten ja valitusten käsittely tulee kestämään vuosia, jopa vuosikymmeniä.”

Linkki: ELY-keskuksen päätös

Linkki: Alkuperäinen suojeluesitys

Linkki:
Helsinki-Malmin lentoaseman ympäristöhistoriaselvitys (Helsingin kaupunki)

Kuva: Kaupungin alustava suunnitelma lentokenttäalueelle

Kuva: Havainnekuva samasta alueesta

Lisätietoja:

Timo Hyvönen, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puheenjohtaja@malmiairport.fi,
puh. 050 3748371

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. www.rky.fi