HBL 16 July 2015: The airport minister’s silence continues

Jul 17, 2015

På svenska »

The airport minister’s silence continues

Hufvudstadsbladet, 16 July 2015

Tommy Pohjola
Translated by Seppo Sipilä

risikko
Responsible. As Minister of Transport, Paula Risikko (Coalition) initiated the much debated workgroup. She doesn’t, however, make comments about initiating the workgroup or its conclusions. (Photo: Wikimedia Commons)

The wrestling about the latest airport survey’s status overshadows its conclusions – that Malmi has great potential. This may be intentional, says the airport’s support association.

The buzz around who said what and with what mandate has overshadowed the latest report about Malmi Airport. According to the report, the airport has great potential, but such a view goes against the standing political decisions. The politicians have decided: the airport will be closed down.

The report was made public in May.  The officials of the Ministry of Transport immediately distanced themselves from the workgroup, the report and its conclusions. City of Helsinki and the airport company Finavia followed the Ministry’s example without delay.

The new report was ordered in December 2014 by the Minister of Transport at that time, Paula Risikko (National Coalition Party). Aviation director Pekka Henttu of the Finnish Transport Safety Agency was appointed to supervise the workgroup’s progress.

– The minister who initiated it all has still not made a comment. The report isn’t a particularly large volume, says Timo Hyvönen, Chairman of Malmi Airport’s support association (Friends of Malmi Airport) and a member of the workgroup.

According to the Ministry of Transport, no official workgroup was ever initiated, the workgroup had disagreements and its members were not given a chance to comment on the final version of the report. Chairman of the workgroup Esa Korjula denies this. He also stresses that the workgroup’s original assignment – finding out how the operation of the airport could continue until it is closed down in 2018 – was widened in concensus at the very beginning. Trafi had, in all, three representatives in the workgroup.

– At the end everyone had a chance to comment, and so it was done too. Maybe we should have had one more meeting, but one has to draw the line somewhere. As far as I know, no one protested, says Timo Hyvönen.

The support association is surprised about the Ministry of Transport hiding behind the fact that an official decision about setting up the workgroup is missing.

– It was self-evident from the start that we set out to make an official report. Nobody said anything else, not when we began our work nor when we finished, says Timo Hyvönen.

The Ministry of Transport’s severe reaction raises suspicions of political maneuvering against a report that ended up presenting the wrong kinds of conclusions. The work was initiated shortly before parliamentary elections. The support association suspects that the idea was to silence the discussion about a sensitive subject. The fate of Malmi verifiably touches citizens beyond the airport’s nominal circle of influence.

– Possibly someone thought that the report would be helpful in closing down Malmi Airport.  Instead, it shows how activities at Malmi can be continued and developed, says Timo Hyvönen.

The support association has earlier filed a complaint to the Chancellor of Justice about what are called loaded reports concerning the airport. The Chancellor of Justice’s decision is expected in early autumn.


More information (in Finnish):

Sound recording and transcription of the initiation of the workgroup »
Report of Malmi 1 workgroup »

In English »

Flygplatsministern tiger fortfarande

Hufvudstadsbladet 16.7.2015
Tommy Pohjola

risikko
Ansvarig. Det var Paula Risikko (Saml) som i egenskap av kommunikationsminister startade den omtalade flygplatsutredningen. Men hon kommenterar inte tillsättandet av arbetsgruppen eller slutsatserna i utredningen. (Foto: Wikimedia Commons)

Tvisten om den senaste flygplatsutredningens status överskuggar slutsatserna – att Malm har stor tillväxtpotential. Det är kanske meningen, säger stödföreningen.

Uppståndelsen kring vem som sade vad och med vilket mandat har överskuggat den senaste utredningen om flygplatsen i Malm. Enligt utredningen har flygplatsen stor tillväxtpotential men det är en åsikt som går tvärtemot gällande politiska beslut. Flygplatsen ska stängas, har politikerna bestämt.

Utredningen offentliggjordes i maj. Tjänstemän vid Kommunikationsministeriet sade genast ifrån till arbetsgruppen, om utredningen och slutsatserna. Helsingfors stad och flygplatsmyndigheten Finavia följde omedelbart ministeriets exempel.

En ny utredning beställdes av dåvarande kommunikationsminister Paula Risikko (Saml) i december 2014. Luftfartsdirektör Pekka Henttu vid Trafiksäkerhetsverket Trafi fick uppgiften att se över arbetsgruppen.

– Ministern som startade det hela har fortfarande inte kommenterat. Utredningen är ingen särskilt tjock lunta, säger Timo Hyvönen, ordförande i stödföreningen för Malms flygplats och medlem i arbetsgruppen.

Enligt Kommunikationsministeriet tillsattes aldrig någon officiell arbetsgrupp, arbetsgruppen var oenig och dessutom gavs medlemmarna inte möjligheten att kommentera den slutliga versionen av utredningen, något som arbetsgruppens ordförande Esa Korjula bestrider. Han är också tydlig med att det ursprungliga uppdraget – att ta reda på hur verksamheten på flygplatsen kan fortsätta tills den stängs 2018 – breddades i samförstånd genast i starten. Trafi hade sammanlagt tre medlemmar i arbetsgruppen.

– I slutskedet fick alla kommentera och det gjordes också. Kanske borde vi också ha arrangerat ytterligare ett möte men någonstans måste man sätta punkt. Såvitt jag vet protesterade ingen, säger Timo Hyvönen.

Att Kommunikationsministeriet gömmer sig bakom det faktum att ett officiellt myndighetsbeslut om tillsättande av en arbetsgrupp saknas förundrar stödföreningen. – Självklart utgick vi från första början från att här ska göras en officiell utredning. Ingen sade något annat, inte när vi inledde arbetet och inte heller när vi slutade, säger Timo Hyvönen.

Kommunikationsministeriets häftiga reaktion väcker misstankar om politisk styrning av en utredning med fel slutsatser. Utredningen startades strax före riksdagsvalet. Stödföreningen misstänker att tanken var att tysta debatten i en känslig fråga. Malms öde berör bevisligen medborgare utanför flygplatsens egentliga verkningsområde.

– Kanske någon trodde att utredningen skulle hjälpa att stänga Malm. I stället visar den hur verksamheten kan fortsätta och utvecklas, säger Timo Hyvönen.

Stödföreningen har tidigare klagat hos justitiekanslern på grund av det som man kallar vinklade flygplatsutredningar. JK väntas komma med beslut tidigt i höst.


Mer information (på finska): Äänitallenne ja transkriptio työryhmän asettamistilaisuudesta »
Malmi 1 -työryhmän raportti »