HBL 6 May 2017: “High-flying plans”

May 6, 2017

På svenska »

High-flying plans

Column, Hufvudstadsbladet 6 May 2017

Theresa Norrmén
translated by Seppo Sipilä

The City is in a hurry to throw out the aviators, but there’s no rush to build.

The City of Helsinki has decided that all small-boat harbors are to be moved elsewhere. From now on, only cargo ships and large passenger liners on fixed schedule may dock at Helsinki’s piers. All the rest – leisure vessels, official vessels, sea rescue, training vessels and other professional vessels – are to find themselves a new harbor somewhere in the region of Turku.

Of course not, just kidding. But switch the word “vessel” to “airplane”, and it’s no joke any more.

As is known, the City’s decision-makers and officials are persistently striving to shut down the historically valuable Malmi Airport. It is to be filled with concrete – after an expensive piling to the depth of tens of meters of old swampland – in order to build housing for 25.000 people. The need is great, it is said, even though there are 140.000 new apartments being planned elsewhere in the city.

Survey after survey shows that the majority of residents want to keep Malmi Airport. The Swedish Party wants it. The Finns Party wants it. But the concrete parties, including the Greens (!) refuse to yield even though there are lots of arguments for keeping the airport (see e.g. the frequently asked questions at http://malmiairport.fi/faq, City Councillor Björn Månsson’s blog or the Facebook group “Friends of Malmi Airport”).

The activities of the second-busiest airport in Finland are mercifully allowed to continue until 2019 – but without the hangar, because the City intends to repossess it in autumn. The intention, you see, is to “open the airport to all citizens”. This seems to involve activities like live concerts and flea markets. This smacks of bullying by the City: the airport is already open to everyone, and there are scores of concert halls and flea markets in Helsinki already – there is, however, only one airport adequate for Malmi’s traffic, and it is, of course, at Malmi. And an airport without a hangar is just about as useful as a car park without parking lots.

Helsinki is in a hurry to throw out the aviators, but there’s no rush to start building. The leader of the Malmi areal development project, Ms. Sirpa Kallio says on the “New Helsinki” webpage that Malmi can hopefully serve as a festival area and event venue for twenty more years! No concern is spared to where business flights, training flights, hobby aviation and other general aviation are to operate. There are no suitable substitutive airfields in the vicinity.

All hope isn’t lost, though: the “Lex Malmi” citizens’ law initiative is pending in Parliament, and Helsinki’s new General Plan has prompted a large number of complaints in the administrative court, concerning, among other things, Malmi Airport.

“Central Helsinki will continue to be an attractive hub of business, retail, services, travel and culture in Finland and the metropolitan area”, says a brochure of the City’s new General Plan. And what is the distinctive feature of an attractive metropolis? It’s being a dynamic, vibrant center of business, innovations and creativity. That, in turn, requires active contacts and flexible connections to all directions. Also by air.

In English »

Högtflygande planer

Kolumn, Hufvudstadsbladet 6.5.2017

Theresa Norrmén

Staden har bråttom med att driva ut flygarna, men inte med att komma i gång med bygget.

Helsingfors har beslutat att alla stadens småbåtshamnar ska flyttas. Hädanefter får bara fraktfartyg och stora passagerarfärjor med fast tidtabell angöra stadens bryggor. Alla andra – fritidsbåtar, myndighetsfarkoster, Sjöräddningen, skolningsfartyg, muddringspråmar och övriga arbetsbåtar – får söka sig hamnplats någonstans i Åbotrakten i stället.

Nej förstås inte, jag skämtar. Men byt ut ”båtar” mot ”flygplan” så är det inte längre något skämt.

Beslutsfattare och tjänstemän i staden arbetar som bekant envist för att köra ner historiskt värdefulla Malms flygplats. Den ska fyllas med betong – efter att man först gjort en dyr pålning av den sanka kärrmarken ned till tiotals meters djup – och bli till bostäder för 25 000 personer. Behovet är stort, heter det, trots att det på annat håll i staden planeras ytterligare cirka 140 000 nya bostäder.

Enkät efter enkät visar att de flesta invånare vill att Malms flygplats ska bevaras. SFP vill det. Sannfinländarna vill det. Men betongpartierna, inklusive De gröna(!) vägrar böja sig, trots att argumenten för ett bevarande är många (se till exempel FAQ-sidan på malmiairport.fi, fullmäktigeledamoten Björn Månssons blogg eller gruppen ”Friends of Malmi Airport” på Facebook).

Verksamheten på Finlands nästlivligaste flygplats ska på nåder få fortsätta till 2019 – men utan hangar, för den ska staden ta över från hösten. Fältet ska nämligen ”öppnas för alla stadsbor”. Det tycks innebära verksamheter som livekonserter och loppmarknad. Det här luktar trakasserier från stadens sida: fältet är ju redan nu öppet för alla och det finns redan en uppsjö av konsertsalar och loppmarknader i staden – men det finns bara en enda flygplats som kan hantera trafiken på Malm och det är, just det, Malm. Och en flygplats utan hangar är ungefär lika rationellt som ett parkeringshus utan p-platser.

Staden har bråttom med att driva ut flygarna, men inte med att komma i gång med bygget. Sirpa Kallio, chef för områdesbyggnadsprojektet i Malm, berättar på webbsidan ”Uutta Helsinkiä” att man hoppas att Malm ska kunna fungera som festivalområde och evenemangsplats i tjugo år framöver! Var affärsflyg, skolningsflyg, hobbyflygare och annan allmän luftfart ska husera bryr man sig inte om. Lämpliga ersättande flygplatser finns inte på nära håll.

Men allt hopp är inte ute: medborgarinitiativet ”Lex Malm” behandlas för tillfället i riksdagen och Helsingfors nya generalplan har genererat ett stort antal besvär till förvaltningsdomstolen, bland annat just i fråga om Malms flygplats.

”Helsingfors innerstad är också i framtiden Finlands och metropolområdets attraktiva centrum för affärslivet, handeln, tjänster, turism och kultur”, läser jag i en broschyr om stadens nya generalplan. Och vad är det som kännetecknar en attraktiv metropol? Att den är dynamisk, ett livskraftigt centrum för business, innovationer och kreativitet. Och det kräver livliga kontakter och smidiga förbindelser åt alla håll. Också per flyg.