HBL: Foul play at Malmi Airport

Oct 3, 2017

På svenska »

Foul play at Malmi Airport

Hufvudstadsbladet 2 October 2017

Tommy Pohjola
translated by Seppo Sipilä

The debate continues. The aircraft are being thrown out of the hangar, which can’t be rented to other use because it is not suitable for the purposes that the City wants. Everybody loses. Photo: Leif Weckström

What will happen to our perception of openness when leading politicians in Helsinki close their eyes, listen badly and even leave important information in the dark?

In order to really understand why Malmi Airport is such a great matter of prestige, it is probably necessary to wind back a few years. Then Minister of Transport Merja Kyllönen (Left Alliance) gave YLE an interview in which she described Malmi’s aviators as hobbyists. The stigma of hobby aviation persists, even though genuine, serious companies focussing on flying work and pilot training still operate at Malmi.

What’s really ugly is that many politicians in Helsinki don’t bother to find out what there is at Malmi and what are the companies’ operational prerequisites. The everyday of the country’s second busiest airport – that it still is – is unknown to them. If you can manage a little googling, you soon understand that large areas of the old airport are under a building prohibition. In such a situation the companies have little chance of expanding. And now the companies that have nowhere else to go have been brutally thrown out of the big hangar.

As a surprise, Kyllönen’s successor Paula Risikko (National Coalition) set up a truth commission that had, in plain language, the job to find an answer to the Malmi question. It even finished a report showing that Malmi really has potential as an airport. Officially it was silenced, as the commission had misunderstood its job, but anyone could see that this conclusion was wrong. Risikko has never tried to clear up the mess, and now she has glided along on her career. What did she say? What did she want?

Green, red, yellow and almost all other colors of politicians want to quickly build housing on the airport, even though in Sipoo, which was hastily annexed to Helsinki, the fields lie untouched. Now there are grand plans for extending the subway to the east, but the sketches are dangerously closely reminiscent of the ones used to get approval for the since-then-buried driverless subway project. Malmi is a completely different matter, say the politicians. Malmi is closer to the City center and located next to big entrance and exit routes. Everything is somehow much more convenient than in Sipoo. From an outsider’s point of view, though, the factual arguments seem to be few. Those fighting for continued aviation have collected a large body of facts for use as a basis in decision-making. Earnest initiatives have been sneered at and paralleled with the hate mail and frustration that the decision-makers are also facing. As the icing on the cake it has now been revealed that the politicians and officials have left the Rescue Department’s statement out of the decision-making process.

According to the Rescue Department’s statement, the large hangar cannot be used for large gatherings. The structural shortcomings of the hangar probably aren’t too expensive to correct, but the building is under a prohibition of endangerment. The ceiling of the hangar also contains asbestos. It’s not a problem as long as the hangar is used for aircraft storage and maintenance, but who knows what it can do if thousands of people attend a rock concert. The Rescue Department’s document is a crucial piece of paper in the discussion about the airport, but as said, it has not been included in the decision-making process, and there’s no indication that it ever will.

Helsinki wants to be an open city, but the discussion of Malmi shows that there’s a long and dark road ahead to the picture that the politicians and officials imply to uphold. Not a single politician or official has apologized, explained or corrected the obvious blundering in their actions concerning the Malmi affair. That’s what it is, a business affair with large building construction companies involved.

On the other hand… on Wednesday the concern administration of City of Espoo will convene to an extraordinary meeting. A special investigation to find out the reasons for the Summer 2016 western subway fiasco will be discussed.

In English »

Fult spel om flyget i Malm

Hufvudstadsbladet 2.10.2017

Tommy Pohjola

Debatten fortsätter. Flyget ska ut ur hangaren som inte kan hyras ut för den lämpar sig inte för det som Helsingfors stad vill. Alla förlorar. Bild: Leif Weckström

Vad händer med vår uppfattning om öppenhet när ledande Helsingforspolitiker blundar, lyssnar dåligt och dessutom håller inne med viktig information?

För att riktigt förstå varför det gått så mycket prestige i Malms flygplats måste vi kanske först spola tillbaka några år. Då gav dåvarande trafikminister Merja Kyllönen (VF) en intervju till Yle där hon beskrev piloterna på Malm som hobbyflygare. Stämpeln hobbyflygare lever kvar trots att det på Malm fortfarande finns riktiga, seriösa företag som jobbar med flyg och pilotutbildning.

Det riktigt fula är att många Helsingforspolitiker inte ids ta reda på vad som finns på Malm och vilka företagarnas verksamhetsförutsättningar är. Vardagen på landets näst livligaste flygplats, ja det är den fortfarande, är för dem okänd. Den som klarar av lite googlande förstår snabbt att stora delar av den gamla flygplatsen omfattas av åtgärdsförbud. Under de omständigheterna har företagen svårt att utvidga. Nu har de segaste firmorna, de som inte kan flytta till annan ort, dessutom brutalt körts ut från den stora hangaren.

Kyllönens efterträdare Paula Risikko (Saml) tillsatte hastigt och lustigt en sanningskommission vars uppgift i klartext var att hitta en lösning på Malmfrågan. En rapport blev också klar. Den visade att det verkligen finns potential i Malm som flygplats. Officiellt var det locket på för att kommissionen missuppfattat sitt uppdrag, men vem som helst kunde se att slutsatsen var fel. Risikko har aldrig bemödat sig om att reda ut fnurrorna och nu har hon själv glidit vidare i karriären. Vad sade hon? Vad ville hon?

Gröna, röda, gula och snart alla slags färgers politiker vill fort bygga bostäder på flygplatsen trots att åkrarna i Sibbo, som det var bråttom att göra till en del av Helsingfors, står orörda. Nu finns flotta planer på att bygga ut östmetron men de skisserna påminner farligt mycket om dem som användes för att klubba igenom det numera begravda projektet med förarlös metro. Malm är en helt annan sak, säger politikerna. Malm är närmare centrum och ligger vid stora in- och utfarter. Allt är liksom bekvämare på alla sätt jämfört med Sibbo. För en utomstående verkar det ändå som att sakargumenten tryter. De som kämpar för bevarandet av flygverksamheten har sammanställt en massa fakta som underlag för beslut. Sakliga inlägg har bemötts med fnys och likställts med arg och frustrerad respons som beslutsfattarna också får. Som pricken på feta i:et har det nu avslöjats att politikerna och tjänstemännen låtit bli att föra ett utlåtande från räddningsverket till beslutshandlingarna.

Enligt räddningsverkets utlåtande kan den stora flyghangaren inte användas till stora publikevenemang. Bristerna i hangarens strukturer är knappast dyra att åtgärda men byggnaden omfattas av åtgärdsförbud. I taket på hallen finns dessutom asbest. Det gör inget så länge man förvarar och servar flyg i hangaren men det kan göra mycket om det är tusentals människor på rockkonsert. Räddningsverkets utlåtande är ett helt centralt papper i debatten om flygplatsen men som sagt, det har inte fogats till handlingarna och kommer av allt att döma inte heller att bli det.

Helsingfors vill vara en öppen stad men diskussionen om Malm visar att vägen är lång och mörk till den insyn som politiker och tjänstemän låter förstå att de värnar om. Inte en politiker eller tjänsteman har bett om ursäkt, förklarat eller korrigerat uppenbara dumheter i deras handlande i affären Malm. För det är en affär, med stora byggbolag inblandade.

Dessutom… På onsdag samlas koncernsektionen vid Esbo stadsstyrelse till extra möte. Då diskuteras specialgranskningen om orsakerna till västmetrofiaskot sommaren 2016.