HBL: Police and Administrative Court looking into the Malmi affair

Seppo SipiläNews archive, Other media

På svenska »

Police and Administrative Court looking into the Malmi affair

Hufvudstadsbladet 13 October 2017
Tommy Pohjola
translated by Seppo Sipilä

In October, the Finnish Parliament is processing a popular initiative to save Malmi Airport. – A city airport has a lot of business potential, say the defenders of the airport. Photo: Kristoffer Åberg

The decision-making process about who can do what at Malmi Airport in Helsinki is turning curiouser and curiouser. No one seems to know why an essential official statement has been kept secret. 

Two weeks ago, HBL reported about the Rescue Department’s statement which makes it very difficult for the City to arrange large public gatherings in Malmi’s aircraft hangar. The Rescue Department’s statement is one year old, but came to light this September in the context of an information request. The statement has never been included in the decision-making process in the committees where politicians are making decisions about the airport.

The presenting official in the City Environment Committee is the chief of the City Planning Department, Mr.  Mikko Aho. When asked by HBL why politicians are not let to know about an official’s statement beforehand, he replies:

– Well, I don’t know. You have to call city engineer Jaakko Stauffer. He’ll know.

On Thursday, HBL tried in vain to reach Stauffer for a comment.

Head of office Sami Sarvilinna, former leading lawyer of City of Helsinki, is mostly ignorant of the Rescue Department’s statement shown to him by HBL. He knows that the Rescue Department has inspected the aircraft hangar.

– I don’t know where the statement has ended up and why, though, but it’s obviously an important document, he says.

Earlier, Deputy Mayor Anni Sinnemäki (Green League) has also said to HBL that the Rescue Department’s statement is “important”.  She couldn’t explain either why an official’s statement has been left outside the decision-making process.

Not the only statement

In the background is the fact that City of Helsinki wants to close down the airport and build housing for thousands of citizens in its place. The hurry is great and the political will so strong that the defenders of the airport suspect serious errors in the decision-making process. That’s why a request for investigation has been made to the police, and even a complaint to Helsinki Administrative Court has been filed. The police will make the decision about starting an investigation “no later than this autumn”. The City Environment Committee has to give its answer to the Administrative Court by 17 November.

The Malmi Airfield Association has a tenancy agreement for a land area with City of Helsinki for the years 2017-2019. The agreement does not cover the large aircraft hangar. The City discontinued the tenancy agreements of the hangar at the end of this August.

A new statement by the National Board of Antiquities is another document that complicates things for those who want to close down the airport. “Nationally and internationally significant architecture. Continuation of aviation activities is crucial”, says the statement. The Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY) is next in line to take a stand on the culturo-historically valuable area and buildings.

The Finnish Parliament is soon expected to take a stand to the popular initiative to save the airport.

In English »

Polis och förvaltningsdomstol granskar Malmaffär

Hufvudstadsbladet 13.10.2017
Tommy Pohjola

Riksdagen behandlar i oktober ett medborgarinitiativ för bevarandet av flygplatsen i Malm. – Det är mycket affärspotential i cityflyget, säger de som kämpar för flygplatsen. Bild: Kristoffer Åberg

Beslutsprocessen kring vem som får göra vad på Malms flygplats i Helsingfors får allt märkligare drag. Ingen verkar veta varför ett centralt myndighetsutlåtande hemlighållits.

HBL berättade för två veckor sedan om räddningsverkets utlåtande som gör det mycket svårt för staden att arrangera stora publiktillställningar i flyghangaren på Malm. Räddningsverkets utlåtande är ett år gammalt men det blev offentligt i september i samband med en informationsbegäran. Utlåtandet har aldrig fogats till beslutshandlingarna i de nämnder där politiker fattar beslut om flygplatsen.

Den som föredrar ärenden i stadsmiljönämnden är stadsplaneringssektorns chef Mikko Aho. När HBL frågar honom varför politikerna får veta om myndighetsutlåtandet först nu svarar han:

– Jaa-a, det vet jag inte. Du måste ringa stadsingenjör Jaakko Stauffer. Han vet.

På torsdagen försökte HBL förgäves nå Stauffer för en kommentar.

Kanslichef Sami Sarvilinna, tidigare ledande jurist vid Helsingfors stad, är närmast ovetande när HBL visar honom räddningsverkets utlåtande. Han vet att räddningsverket har granskat hangaren.

– Men jag vet inte var utlåtandet har hamnat och varför, men det är helt klart ett viktigt dokument, säger han.

Tidigare har också biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna) sagt till HBL att räddningsverkets utlåtande ”är viktigt”. Inte heller hon kunde förklara varför myndighetsutlåtandet utelämnats från beslutshandlingarna.

Inte enda utlåtandet

Bakgrunden är den att Helsingfors vill stänga flygplatsen och i stället bygga bostäder för tusentals stadsbor. Brådskan är så stor och den politiska viljan så hård att de som kämpar för bevarandet av flygplatsen misstänker allvarliga fel i beslutsprocessen. Så nu har det gjorts en polisanmälan och även lämnats in klagomål hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Polisen fattar beslut om att inleda en förundersökning ”ännu i höst”. Stadsmiljönämnden ska svara förvaltningsdomstolen senast den 17 november.

Föreningen Malmin lentokenttäyhdistys har ett hyresavtal med Helsingfors stad för markområdet åren 2017–2019. Avtalet omfattar inte den stora hangarbyggnaden. Helsingfors stad sade upp hangarens hyreskontrakt den sista augusti i år.

Museiverkets färska utlåtande är ytterligare ett dokument som ställer till det för dem som vill stänga flygplatsen i Malm. ”Nationellt och internationellt betydelsefull arkitektur. Centralt är att flygverksamheten fortsätter”, heter det i utlåtandet. Till följande är det NTM-centralen som ska ta ställning till det kulturhistoriskt värdefulla området och byggnaderna.

Riksdagen förväntas snart ta ställning till ett medborgarinitiativ för bevarandet av flygplatsen.