Helsingin kaupunki kaatamassa jälleen liito-oravien ydinalueen puustoa

helmi 24, 2022

Helsingin kaupunki on ilmoittanut aloittavansa puiden kaatotyöt Helsinki-Malmin lentokenttäalueella. Kaupunkiympäristön projektijohtaja Kimmo Kuisman mukaan työlle on olemassa Helsingin kaupungin myöntämä maisematyölupa. 

Suunnittelualue on liito-oravien ydinaluetta. Puiden kaataminen näiltä alueilta vaatii aina poikkeamisluvan. Yleisesti puuston poistoa tai muita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävittäviä tai heikentäviä töitä ei saa tehdä liito-oravan lisääntymisaikana 15.3.–31.7.

Asiasta on pantu vireille luonnonsuojelulain 57 §:n mukainen toimenpidekieltovaatimus ELY-keskukselle, Helsingin poliisille ja Helsingin ympäristönsuojelulle luonnonsuojelulain rikkomisen estämiseksi.

Malmin lentokentän alueelle pelkällä maisemaluvalla suunniteltu kaasuputken linjauksen siirtäminen uhkaa liito-oravan ydinalueita, lentokentän arvokasta niittyluontoa ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii ELY-keskusta määräämään lentokenttäalueelle kiireellisesti toimenpidekiellon luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä edistävien selvitysten puuttuessa. Suunniteltu linjaus kulkee sekä Helsingin kaupunkien tutkimusten perusteella määritettyjen liito-oravien ydinalueiden että merkittävien metsä- ja niittyluontoalueiden läpi. 

Helsingin poliisille on tehty kiireellinen tutkinta- ja toimenpidepyyntö mahdollisen lain rikkomisen estämiseksi alueella. 

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluilta vaaditaan toimenpiteet kaupungin toiminnan lainmukaisuuden takaamiseksi ja kaupungin sisäisen ympäristönsuojelun valvonnan toteuttamiseksi.

Kaupunki on viimeksi julkaissut liito-oravien levinneisyystutkimuksen vuonna 2019. Tällaisissa hankkeissa levinneisyys tulee tarkistaa välittömästi ennen työn tekemistä, eikä tätä ole tehty. Juuri alkamassa ja menossa oleva liito-oravien lisääntymisaika on uhattuna. Yleisesti liito-oravien ydinalueet tulee säilyttää koskemattomina viiden (5) vuoden ajan viimeisistä havainnoista sukupolvien pesimäalueiden säilyttämiseksi ja kannan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Alueen työt uhataan jo aloittaa, vaikka asiaan liittyviä tutkimuksia ei ole päivitetty moneen vuoteen. Malmin lentoaseman ystävät ry:n KAER Oy:llä teettämän, kaupungin tietoon toimitetun selvityksen (2020-2021) runsaat havainnot on myös jätetty huomiotta. KAER Oy on myös kaupungin palvelutoimittaja vastaavanlaisissa tutkimuksissa. 

Viimeksi kaupunki tuhosi harvinaisen liito-oravametsän Malmin lentokentän vierestä keväällä 2018 perustellen puiden kaatoa poliittisesti hyväksytyllä luonnonhoitosuunnitelmalla. Kaupunki oli totuudenvastaisesti ilmoittanut ELY-keskukselle, ettei alueella ole liito-oravalle sopivia puita, vaikka ne oli todennettu käytännössä. 

Kaupungin ilmoitus puunkaatotöistä:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/malmin-entisen-lentokentan-ymparistossa-puunkaatoja?publisherId=60577852&releaseId=69932994

Iltalehden uutiset edellisestä liito-oravametsän hävittämisestä (2018):  

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9d27f449-4873-4a5c-82d7-d9f88bfe2e1b

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4e12d978-3d32-4593-94a6-634a75449d1f