Helsingin toiminnassa lainvastaisia laiminlyöntejä Malmin lentokenttäasiassa

joulu 22, 2020

Eduskunnan oikeusasiamies nuhteli Helsinkiä jo neljännen kerran Malmin lentokenttäasiassa

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut Helsingin kaupungille jo neljännen huomautuksen Malmin lentoasemaa koskevien tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä. Lausunnossa arvioituja tietopyyntöjä ovat lähettäneet yksityiset kansalaiset ja Malmin lentoaseman ystävät ry. 

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päättelee lausunnossaan seuraavaa: 

“Tyydyn antamaan Helsingin kaupungille huomautuksen vastaisen varalle edellä todetuista kantelijan tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä.”

Malmin lentoaseman ystävät ry pyysi kantelussaan oikeusasiamiestä selvittämään, oliko Helsingin kaupunki rikkonut viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 säännöksiä eli olivatko tietopyyntöjen käsittelyn viivästymiset sekä asiakirjojen luovuttamatta jättämiset toistuvista pyynnöistä huolimatta rikoslain 40 luvun mukaisia rikoksia. 

Aiemmat huomautukset on annettu vuonna 2019

Sakslin korostaa lausunnossaan laiminlyöntien ja lainvastaisuuden toistuvuutta:

“Ottaen kuitenkin huomioon, että kaupungin laiminlyönnit julkisuuslain määräaikojen ja menettelytapojen noudattamisessa ovat olleet toistuvia eikä menettelyä ylimmän laillisuusvalvojan kannanotoista ja lupauksista huolimatta ole saatu korjattua lainmukaiseksi saatan tämän ratkaisuni erikseen tiedoksi myös Helsingin kaupunginhallitukselle. Lisäksi saatan käsitykseni edellä todetuista kantelijan tiedusteluihin vastaamisen laiminlyönneistä sekä laiminlyönnistä käsitellä oikaisuvaatimus kiireellisenä Helsingin kaupungin tietoon.”

Merkittäviä viivästyksiä

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

“Helsingin kaupungin verkkosivuilla julkaistujen päätöspöytäkirjojen mukaan kaupunkiympäristölautakunnalla oli kesäkuun 2019 alun ja lokakuun 22.10.2019 välissä 11 kokousta. Tästä huolimatta 31.5.2019 vireille tullut oikaisupyyntö ratkaistiin vasta lautakunnan 12. kokouksessa ja asian käsittely kesti siten runsaat neljä kuukautta. Käsitykseni mukaan oikaisuvaatimuksen käsittely ei täyttänyt kuntalaissa säädettyä vaatimusta sen käsittelystä kiireellisenä.”

Sakslin on tutkinut asiaa useassa tapauksessa. 

“Olin ratkaisussani 29.3. ja 30.4.2019 todennut, että Helsingin kaupunki menettely Malmin lentokenttää koskevien tietopyyntöjen käsittelyssä ei täyttänyt julkisuuslaissa säädettyjä vaatimuksia. Pidin kaupungin menettelyä lainvastaisena ja saatoin käsitykseni laissa säädetyistä määräajoista menettelytavoista kaupungin tietoon sekä annoin kaupungille vastaisen varalle huomautuksen sen lainvastaisista laiminlyönneistä. Kaupunki oli tuolloin selvityksissään ilmoittanut, että se oli kiinnittänyt kaupunkiympäristön toimialan huomiota julkisuuslaissa säädettyihin käsittelyaikoihin ja hallinnon palveluperiaatteen vaatimuksiin.”

Kantelun tehneen Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen pitää rangaistusta lievänä:

“Odotimme jo tiukempaa ratkaisua, mutta ymmärrän päätymisen jälleen vain huomautukseen. Tilanne on oikeusasiamiehellekin hankala, onhan kyseessä Suomen pääkaupunki. Helsingin virkamiesjohdon on syytä ryhdistäytyä asiassa ja noudattaa jatkossa lakia myös Malmin lentoasemaa koskevissa asioissa niin, että pääsemme asiassa yhdessä hyvin eteenpäin.” 

Helsingin kaupunki suunnittelee koillisen alueelle asuntorakentamista. Osana suunnittelualuetta kaupunki pyrkii käyttämään myös lentokenttäalueen asuntorakentamiseen ja lopettamaan Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan. Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan jopa 67 prosenttia helsinkiläisistä kannattaa ilmailukäytön jatkumista (TNS Gallup 11/2020).

Oikeusasiamiehen päätös: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2020/12/EOAK-6391-2019-PAATOS_final.pdf

TNS Gallupin mielipidemittaus 11/2020

Aiemmat huomautukset

Ratkaisussa 29.3.2019 (EOAK/403/2018) eduskunnan oikeusasiamies antoi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä asiakirjapyynnön käsittelyssä. Kantelijan asiakirjapyynnön käsittely ei ole ollut lainmukaista, kun ensimmäisen vastauksen saaminen siihen oli kestänyt kauemmin kuin asiakirjapyyntöönvastaaminen voi lain mukaan enimmilläänkään kestää ja valituskelpoisen päätöksen antamiseen oli kulunut pyynnön jälkeen lähes puolitoista kuukautta.

Ratkaisussa 30.4.2019 (EOAK/1170/2019) eduskunnan oikeusasiamies totesi, että, kun kantelijan diaariotetta koskevaa tietopyyntöön 2.9.2017 vastattiin vasta 14.12.2017 lähettämällä hänelle pyydetty ote, menettely oli julkisuuslain vastainen. Eduskunnan oikeusasiamies saattoi käsityksensä Helsingin kaupungin laiminlyönneistä noudattaa julkisuuslaissa säädettyjä määräaikoja ja viranomaisen vastaamisvelvollisuuteen kuuluvaa viivytyksettömyyttä sen tietoon.

Ratkaisussa 30.4.2019 (EOAK/1430/2018) eduskunnan oikeusasiamies totesi, että Helsingin kaupunki ei menetellyt kantelijan tietopyyntöjen käsittelemisessä julkisuuslaissa säädetyllä tavalla. Kantelijan tietopyyntö 16.10.2017 toteutettiin vasta 4.5.2018.  Eduskunnan oikeusasiamies antoi Helsingin kaupungille huomautuksen vastaisen varalle kantelijan tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä.

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt asian selvitettäväksi ja toimenpiteitä varten Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnalle.