Helsinki-Malmin äänitasomallinnus päivitetty – kaavoituksessa käytetyt melukäyrät eivät vastaa todellisuutta

syys 19, 2016

Lehdistötiedote 19.9.2016
Malmin lentoaseman ystävät ry

Windcraft Oy on tehnyt Helsinki-Malmin lentokentälle ajantasaisen äänitasomallinnuksen, joka perustuu nykyaikaiseen kalustoon ja todelliseen toimintaan. Asia on merkittävä kaavoituksen kannalta, sillä Helsingin yleiskaavaehdotus pohjautuu vanhentuneeseen mallinnukseen vuodelta 2003. Helsingin kaupunki ja Finavia eivät ole useista kehotuksista huolimatta päivittäneet äänitasomallinnusta.

Malmin lentomelualue (55dB) on nykyaikaisella lentokalustolla merkittävästi vuoden 2003 tilannetta pienempi ja sijoittuu suurelta osin lentokenttäalueelle. Mallinnuksen mukaan vilkkaan kesäpäivän lentomäärällä 200 lentoa päivässä, päiväajalle painotettu keskiäänitaso LAeq (7-22) 55 dB(A) ylittyy 106 hehtaarin alueella. Yleiskaavan suunnittelussa käytetty, maakuntakaavassa oleva lentomelualue on pinta-alaltaan yli nelinkertainen, noin 485 ha.

Uuden mallinnuksen lähtökohtana todellinen toiminta

Mallinnus kuvaa yksittäisen vilkkaan kesäpäivän tilannetta, jolloin toiminnan äänivaikutus on suurin. Ympäristödirektiivin (2002/49/EY) mukaan indikaattoriäänitasot tulee määrittää koko vuoden kaikkien päivien perusteella. Koko vuoden ajalle keskiarvoistetun liikenneaineiston pohjalta lasketut äänenpainearvot eivät kuitenkaan kuvaa hyvin yleisilmailulentokentän toiminnalle tyypillisen vuodenajoittain vaihtelevan liikenteen äänenpaineen leviämistä. Mallinnuksessa on tarkasteltu vilkkaan kesälauantain tilanteen mukaista äänitasoa, joka kuvaa tilastojen mukaan yleisilmailulentopaikan toimintaa ympäristön kannalta reilummin.

Lentotoiminnan erittäin yksityiskohtaiset operaatiotiedot on saatu Finavialta. Yleisilmailun luonteenomaisen toimintatavan vaikutus on otettu huomioon ja mallinnettu melumäärä eri lentomäärillä päivätasolla. Näin ollen mallinnuksissa näkyy vilkkaimpien päivien melukartta laimentamatta sitä keskiarvotarkastelulla.

Yleiskaavassa käytetty äänitasoarvio vanhentunut ja ylimitoitettu

Helsinki-Malmin lentoaseman edelliset äänitasomallinnukset on tehty vuosina 1992 ja 2003.  Vuoden 2003 ennusteesta on käytetty Helsingin kaavoituksen lähtökohtana suurinta arviota, jonka mukaan liikennemäärä olisi kasvanut 25% eli olisi noin 100 000 operaatiota vuodessa. Mallinnuksen aikana myös lennonjohdon toiminta-ajat olivat useita tunteja pidemmät kuin nyt. Nykyisin yleisilmailuoperaatioita on Malmilla n. 50 000 vuodessa.

Äänitasomallinnuksen vanhentuminen on nostettu esille useissa Helsingin yleiskaavan valmistelutilaisuuksissa. Lentokaluston kehittymisen ja lentomäärien muutoksen pienentävä vaikutus melualueisiin tuotiin esille suunnittelijoille.

”Valmistelutilaisuuksissa kaupungin virkamiehet pyysivät toimittamaan ajantasaisen äänitasomallinnuksen, mikäli sellainen on olemassa. Mallinnus on nyt toimitettu heidän käyttöönsä suunnittelun tueksi. Yleiskaavasta ei saa päättää huhupuheiden perusteella”, sanoo Timo Hyvönen Malmin lentoaseman ystävät ry:stä. ”Moitimme Helsingin kaupungin ja Finavian haluttomuutta päivittää mallinnusta ajallaan. Päivitys olisi mahdollistanut rakentamisen tiivistämisen jo vuosia sitten. On aika kuunnella asiantuntijoita.”

Alueen suunnittelusta vastaava arkkitehti Tuomas Hakala on vastannut kysymykseen lentotoiminnan ja asumisen yhdistämisestä: ”Kaupunkisuunnitteluvirastoon on saapunut yhdeksän erilaista versiota lentotoiminnan ja asumisen yhdistämisestä”, ja jatkaa: ”Toimintojen yhdistäminen ei vastaa valmisteilla olevan yleiskaavan tavoitteita.” Hän vahvistaa, että suunnittelu on perustunut vuoden 2003 mallinnukseen lisättynä ennusteella 25% kasvusta.

Juha Silvennoinen Suomen Ilmailuliitosta on tutustunut äänitasomallinnukseen. ”Yleisilmailu on maailman nopeimmin kasvava liikkumisen muoto. Helsinki-Malmin uusi äänitasomallinnus todentaa lentokaluston ja varsinkin yleisilmailun lentokoneiden nopeaa kehitystä. Lentomenetelmillä ja ohjeistuksilla voidaan on suuri merkitys äänivaikutuksissa, lentoprofiilit ja reitit voidaan valita parhaalla tavalla”. Silvennoinen on Suomen Ilmailuliiton edunvalvonnan asiantuntija, ja tuntee lentokaluston kehityksen. ”Kevyiden ilma-alusten äänivaikutus on todella pieni kymmenen vuoden takaiseen kalustoon verrattuna, ja uudet sähkömoottoriset harjoituskoneet pienentävät vaikutusta edelleen. Tämä mallinnus osoittaa, että vilkaskin yleisilmailutoiminta on mahdollista osana tiivistyvää kaupunkirakennetta.”

Lisätiedot:

Windcraft Oy
Aki Suokas, puh. 050 5660739
aki.2016@windcraft.fi

Malmin lentoaseman ystävät ry
puheenjohtaja Timo Hyvönen, puh. 050 3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Suomen Ilmailuliitto ry
edunvalvonnan asiantuntija Juha Silvennoinen, puh. 044 7742228
juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi

Helsinki-Malmin lentoasemasta on vireillä useita suojeluesityksiä

Helsinki-Malmin lentoasema-alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla (UUDELY/6622/2015). Äänitasomallinnus vahvistaa, että kenttäalue voidaan suojella ehdotetulla tavalla ilman merkittävää vaikutusta Helsingin kaupungin asuntorakentamistavoitteisiin. Hakemus (pdf)

Elokuussa 2016 vireille laitettu kansalaisaloite LEX MALMI tähtää Helsinki-Malmin toiminnan ja kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen lailla sen ylikunnallisen luonteen perusteella. Aloite on kerännyt 40 päivässä yli 40 000 kannattajaa vaadituista 50 000:sta. Ruotsissa eduskunta päätti vastaavasti keväällä 2015, että Tukholman Bromman lentoasema tulee säilyttää ilmailukäytössä. Ks. www.lexmalmi.fi

Helsingin kaupungin tuottama Malmin lentoaseman ympäristöhistoriaselvitys 2016 kehottaa säilyttämään lentoaseman ilmailukäytössä.

Malmin lentoaseman alue on Museoviraston inventoima valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) ja se on nimetty vuonna 2016 yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuurikohteesta (Europa Nostra, EIBI).

Liitteet:

Vuoden 2003 mallinnuksen aikaan Malmin lentoasema toimi 07-23 ja lennonjohto oli avoinna arkisin klo 9-21, lauantaisin 9.00-18.30 ja sunnuntaisin 11-21.
Nykyisin kenttä on avoinna 7-22, lennonjohto toimii arkisin 9.00-19.00 ja viikonloppuisin 10.00-17.00.