Helsinki-Malmin lentokentän kaivutyöt keskeytettävä välittömästi

elo 23, 2022

Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt Helsinki-Malmin lentokenttäalueen suojelua rakennusperintölain nojalla 15.10.2015. Alueelle on määrätty vaarantamiskielto suojeluesityksen käsittelyn ajaksi. Suojeluesitys on tällä hetkellä Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Suojeluesityksellä ei ole lainvoimaa. 

Helsingin kaupunki on aloittanut ja aloittamassa alueella rakennustoimenpiteitä, jotka rikkovat vaarantamiskieltoa ja uhkaavat ratkaista suojeluesityksen arvot etukäteisesti. Kaupunki on aloittanut alueella ilman varsinaista lupaa erinäisiä maanrakennustöitä, maan stabilointitoimia ja erityisesti kaasuputken perustamis- ja rakentamistöitä, jotka toteutuessaan rikkovat suojeluesityksen piirissä olevia rakenteita peruuttamattomasti.

Suojeluesityksen tekijänä Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että rakenteita tuhoavat työt on pysäytettävä välittömästi.

Museoviraston lausunto edellyttää suojelua

Museovirasto on lausunnossaan ELY-keskukselle todennut seuraavaa: 

Malmin lentoasemalla on lähes ainutlaatuista se, että lentokentän mittakaava sekä keskeiset rakennukset ja rakenteet ovat säilyneet alkuperäistä vastaavassa asussaan myös alkuperäisessä käytössä. 

Kenttä perustamistöineen sekä hangaari rakenteineen ovat aikanaan olleet rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaativia ja näyte korkeatasoisesta osaamisesta. Kentän kokonaisuuden ja sen osien säilyneisyys on poikkeuksellisen hyvä.

Museovirasto siis viittaa selkeästi lentokentän rakenteisiin, joihin kuuluvat sekä maanpäälliset että maanalaiset rakenteet, mukaan lukien kiitotiealueen kuivatusjärjestelmä, joka on lajissaan ensimmäisiä Pohjolassa ja oleellinen toiminnallinen osa historiallista, poikkeuksellisen autenttisena säilynyttä lentoasemakokonaisuutta. 

Lisäksi lentokentän asematason ja kiitoteiden alkuperäiset betonilaatat on tässä yhteydessä kiistämättä tulkittava maanpäällisiksi rakenteiksi, sillä niiden päällä olleet korotukset on aikanaan tehty vain maan painumisen vaikutusten takia lentoturvallisuuden takaamiseksi. Betonilaatat on jo aiemmin todettu vaarantamiskiellon piiriin kuuluviksi, ja niille aiheutettuja vaurioita on korjattu. Nyt paljastuneet laatat kuuluvat vaarantamiskiellon piiriin.

Ainoat Museoviraston sallimat poikkeamat ja lievennykset suojelusta liittyvät ilmailun jatkumisen edellyttämiin muutoksiin: 

Määräysten on mahdollistettava lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämisen kannalta tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara, suojeltavaa kokonaisuutta vaarantamatta. 

Kenttäalueella on säilytettävä sen avoin maisematila rakentamattomana. Samoin on säilytettävä kiitotiet, rullaustiet ja asemataso. Ilmailukäyttöön ja kentän turvallisuuteen perustuvat muutokset teknisissä järjestelmissä ja pinnoitteissa ovat mahdollisia. 

Johtavana kulttuuriperinnön asiantuntijavirastona Museoviraston lausuntoa  on tulkittava tiukasti. ELY-keskus on ottanut perusteettoman vapauden tulkita Museoviraston lausuntoa laveasti niin, että suojeluarvot vaarantuvat selkeästi. 

ELY-keskuksen tulee huomioida myös asiaan oleellisesti liittyvä Museoviraston lausunto ympäristöministeriölle 01.11.2018 – MV/31/05.01.01/2018 1 (2).

Varsinaisen suojelun Museovirasto on esittänyt kohdennettavaksi rakennusperintölain 3 § kriteerien mukaisesti lentoasemaksi suunnitellun kokonaisuuden rakennuksiin, rakennelmiin ja rakennettuun alueeseen sekä yksilöinyt lausunnossaan suojeltavat ominaispiirteet. Fyysisen ympäristön suojelu turvaa siten myös käytön edellytyksiä. Muuttuneiden käyttöjenkin jälkeen kenttä olisi palautettavissa ilmailulle, mikäli valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö säilyy kokonaisuutena.

Oleellinen osa Museoviraston mainitsemista perustamistöistä ovat kentän alueella olevat 40 km mittaisen kuivatusjärjestelmän rakenteet. Ne ovat alueen runsaiden hule- ja pohjavesien hallinnan kannalta välttämättömiä. Kuivatusjärjestelmä on yksi selkeä osa Museoviraston lausunnon mainintaa  ”rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaativia ja näyte korkeatasoisesta osaamisesta.”

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii ELY-keskusta pysäyttämään Helsinki-Malmin lentokentällä menossa olevat maanrakennustyöt välittömästi ja ainakin siihen asti, että suojeluasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Kaupungin ilmoittamat toimenpiteet tuhoavat suojelun kohteena olevat arvot. 

Liite: toimenpidekieltovaatimus.