Ilmailuliitto 27.10.2014: Malmin lentoaseman tulevaisuus palautettava valmisteluun

loka 28, 2014

SUOMEN ILMAILULIITTO
TIEDOTE 27.10.2014
Heti vapaa julkaistavaksi

Malmin lentoaseman tulevaisuus palautettava valmisteluun

Suomen Ilmailuliiton käytössä olevien tietojen mukaan päätös valtion toimintojen vetämisestä pois Helsinki-Malmin lentoasemalta on tehty ilman asianmukaista valmistelua ja virheellisin perusteluin. Päätöksessä on sivuutettu useiden virkamies- ja asiantuntijatyöryhmien laatimat selvitykset.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 23.10.2014, että valtio vetää toimintonsa Helsinki-Malmin lentoasemalta. Lukuisten aiheesta tehtyjen selvitysten ja saatavilla olevan ilmailualan asiantuntemuksen asemesta päätöstä perustellaan samana päivänä valmistuneella konsulttitutkimuksella. Suomen Ilmailuliitto arvioi YY-Optiman toteuttaman tutkimuksen laadultaan ja tietosisällöltään poikkeuksellisen kevyeksi.

Konsulttitutkimuksesta on pyydetty arvio tilastotieteen professori emeritus Lauri Tarkkoselta tieteellisen tutkimuksen asiantuntijana.

– Selvitys on pelkkää spekulaatiota, koska se ei perustu minkäänlaisiin nykyisten Malmin lentoaseman käyttäjien operaatiotietoihin, eikä siinä ole kysytty erilaisilta operoijilta, kuinka he voivat siirtää toimintaansa Nummelaan tai Hyvinkäälle. Nykyinen toiminta on aliarvioitu ja vaikka tiedetään vaihtoehtoisten kenttien rajoitukset esimerkiksi koulutustoiminnan hoitamiseen, niin edelleen väitetään, että kerhot voisivat hoitaa koulutustaan Hyvinkäällä. Hyvinkäällä toimii jo aktiivinen purjelentoyhteisö ja siellä on moottorilennon koulutustoimintaa, joka on sopeutettu tuon purjelentoyhteisön toimintaan, tuomalla sinne moninkertainen määrä moottorilennonkoulutustoimintaa, tilanne on täysin mahdoton, Tarkkonen sanoo.

Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Petteri Tarma vaatii asian palauttamista valmisteluun, joka on tehtävä hyvän hallintotavan mukaisesti.

– Malmin lentoaseman jatkuvuus on elinehto Suomen yleisilmailulle. Vain pieni osa koko ilmailuun lähtevistä etenee niin pitkälle, että he voivat siirtyä ammatilliseen koulutukseen pois muusta elämänpiiristään. Nämä ammattilaiset valikoituvat siitä suuresta joukosta, joka aloittaa perustasolta. Ilmailun peruskoulutuksen edellytykset on järjestettävä siellä, missä ihmiset ovat. Kyse on koko ajan siitä, että yleisilmailu kuolee tai halvaantuu lajina ja liikennemuotona koko Suomessa, jos ei asukastiheydeltään suurimmalla alueella ole siihen edellytyksiä. Suomalaisen lentämisen jatkuvuuteen kansa tarvitsee valvotun koulutuskentän pääkaupunkiseudulle, kysymys ei ole pelkästä harrasteilmailusta, Tarma sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa tutkimuksessa todetaan seuraavasti: ”Helsinki-Malmin harrasteilmailun siirtyminen nykyisessä laajuudessaan joko Nummelaan tai Hyvinkäälle ei ympäristösyistä ole mahdollista” ja ”Jos oletetaan, että osa harrasteilmailusta siirtyisi Nummelaan, koulutuspainotteinen toiminta Hyvinkäälle ja osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien lentotuntien määrä vähenisi, voidaan todeta, että harrasteilmailulla säilyy kohtuulliset toimintamahdollisuudet”.

Tutkimus on puutteellinen ja koottu hätäisesti. Kokonaisvaltainen näkökulma yleisilmailuun puuttuu, kun tutkimuksessa on arvioitu vain harrasteilmailua.

– Ministeriön tehtävä on taata liikenteen ja liikkumisen mahdollisuudet sekä niiden turvallisuus Suomessa. Ehdotettu päätös rikkoo kaikkia näitä tehtäviä, Tarma sanoo.

Konsulttitutkimus unohtaa myös koulutustoiminnan vaikutuksen lentoturvallisuuteen ja siirtäisi harrasteilmailun ns. valvomattoman ilmatilan kentälle Hyvinkäälle. Kentällä ei ole lennonjohtopalvelua. Ilmatilarikkomukset, luvaton tai tahaton lentäminen valvottuun ilmatilaan, ovat Finavian mielestä suuri lentoturvallisuutta vaarantava ongelma. Juuri Malmilla on pystytty kouluttamaan harrasteilmailijoita toimimaan oikein valvotussa ilmatilassa.

– Olemme varmoja, että koulutustoiminnan siirtäminen valvomattomaan ilmatilaan tulee heikentämään lentoturvallisuutta. Malmista luopumista perustellaan pelkästään ”asuntotuotannon edellytysten parantamisella Helsingin seudulla”. Helsinki-Malmi on Suomen yleisilmailun tärkein ja ylivoimaisesti suurin keskus ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 kilometrin säteellä. Ministeriö on linjannut liikennepolitiikan tavoitteeksi arjen matkojen toimivuuden turvaamisen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen päästöjä vähentämällä.

– Asuntopolitiikan tavoitteiden edistäminen yleisilmailun kustannuksella ei voi olla yhteiskunnan kokonaisedun huomioivaa hyvää hallintoa eikä missään nimessä liikenne- ja viestintäministeriön toimialaa, Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka sanoo.

– Ehdotettu päätös rikkoo myös EU:n vuonna 2009 tekemää päätöslauselmaa Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta. Päätöslauselmassa edellytetään myös, että päättäjillä on oltava käytössään riittävästi tietoja ja tilastoja yleisilmailusta ja liikelentotoiminnasta, jotta he voivat täysin ymmärtää ilmailualaa ja
siten säännellä sitä asianmukaisesti. Nyt päätösehdotukset on tehty vajavaisin ja väärin tiedoin, mikä kiteytyi nyt jo entisen liikenneministeri Merja Kyllösen Helsingin Sanomissa 22.3.2014 esittämään väitteeseen, jonka mukaan Malmin kenttää käyttää ”70 harrastajalentäjää”. On ilmeistä, että hallituksen muut ministerit ovat olleet päätöstä tehdessään ministeri Kyllöstäkin vähemmän perillä Malmin lentokentän merkityksestä Suomen ilmailukoulutukselle ja pääkaupunkiseudun saavutettavuudelle.

Euroopan unionin päätöslauselma Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta on luettavissa osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0036+0+DOC+PDF+V0//FI.

Suomen Ilmailuliitto edellyttää, että Helsinki-Malmin kohtalo palautetaan asialliseen valmisteluun ja lukuisat saatavilla olleet Malmia koskevat ilmailualan toimijoiden ja asiantuntijavirkamiesten lausunnot ja selvitykset samoin kuin valtion itse asettamat selkeät ehdot Malmin kentästä luopumiselle otetaan huomioon päätöksenteossa.

Suomen Ilmailuliitto on halukas ja valmis keskusteluun sekä valtion että Helsingin kaupungin kanssa Malmin lentoaseman operoinnin siirtämisestä Finavialta muille toimijoille ja järjestämisestä vaihtoehtoisilla malleilla, esimerkiksi säätiön hallinnoimana. Suomen Ilmailuliitto edellyttää, että valtiovalta takaa aiempien päätöslinjaustenkin mukaisesti yleisilmailun mahdollisuudet pääkaupunkiseudulla.

LISÄTIEDOT

Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Petteri Tarma,
puhelin +358-44-090 9069

Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka,
puhelin +358-40-579 1817

* * *

Vuonna 1919 perustettu Suomen Ilmailuliitto ry (SIL) on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö Suomessa. Ilmailuliiton toimintalajeja ovat moottorilento, purjelento, experimental-lentotoiminta, ultrakevytlentäminen, riippuliito, varjoliito, kuumailmapallolentäminen, laskuvarjourheilu, nousuvarjot ja lennokkitoiminta. Jäsenkerhoja on yli 200 ja henkilöjäseniä noin 10 000.

PDF »