Malmin lentoasemakokonaisuuden suojeluasia korkeimpaan hallinto-oikeuteen

elo 9, 2022

Malmin lentoasemakokonaisuuden suojeluasia on viety korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. 

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti  lentokenttäalueen suojelua rakennusperintölain nojalla 15.10.2015. ELY-keskus hylkäsi suojeluhakemuksen perustellen asiaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ja väittäen, että sillä olisi harkintavalta sovellettavan lain valinnassa. 

Ympäristöministeriö palautti päätöksen vuonna 2019 uudelleen ELYn ratkaistavaksi rakennusperintölain mukaisella kokonaisharkinnalla. Ministerin vaihduttua ympäristöministeriö muutti päätöksensä niin, että ELYlle annettiin valtuus soveltaa ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslakia.

Ensimmäisen päätöksen valmisteli ministeri Tiilikaisen (kesk) aikana ryhmä rakennusperinnön huippuasiantuntijoita. Ministeri Mikkonen (vihr) asetti toista lausuntoa tekemään yhden maankäyttöön erikoistuneen lakiasiantuntijan.

Asia on nyt käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa. Se päätti perustuslain vastaisesti perustellen, ettei suojeluesitystä tarvinnut käsitellä rakennusperintölain pohjalta, vaan laiksi voidaan valita maankäyttö- ja rakennuslaki. Hallinto-oikeus teki päätöksensä puutteellisin perustein ja nojaten eri lainkohtiin kuin MLY oli valituksessaan vedonnut.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen hämmästelee päätöksentekoa. ”Asiaa näytetään tarkastelevan poliittisesti, ei lain perusteella.”

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut kestämättömiä

Hallinto-oikeuden 5.7.2022 antaman päätöksen perustelujen oikeudellisessa päättelyssä  on laiminlyöty täysin rakennusperintölain 2 pykälän 3 momentin 1 kohta, vaikka nimenomaan sen nojalla ympäristöministeriö oli jo kertaalleen palauttanut suojeluesityksen ELY-keskukselle käsiteltäväksi uudelleen. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään kokonaisharkinnalla ja saman momentin 2 ja 3 kohdilla.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin on keskeisenä otettu Helsingin kaupungin lausunto 5.2.2018, jossa väitetään suojelun estävän Helsingin ja valtion välisen MAL-sopimuksen toteutumisen. Hallinto-oikeus on pitänyt totena Helsingin väitettä  ilman tarkempaa selvitystä, Kyseisissä MAL-sopimuksissa ei Malmin lentokentälle ole osoitettu asuntotuotantoa tai erityisesti mainittu mitään lentokentästä. Ainoa viittaus Malmiin löytyy MAL-sopimuksen 2012–2015 liitteestä, johon lentokentän arvioiduksi asuntotuotannoksi on merkitty nolla eli ei yhtään asuntoa.

Museovirasto ja useat kulttuuriorganisaatiot haluavat säilyttää lentokentän

Malmin lentokenttäkokonaisuus on Museoviraston aluekohteena luetteloima valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), jonka ovat noteeranneet merkittävillä huomionosoituksilla myös useat kansainväliset kulttuuriperintöalan asiantuntijajärjestöt ja -verkostot (linkit alla). UNESCOn maailmanperintöohjelmaa suoraan neuvova asiantuntijaorganisaatio ICOMOS nosti sen jälleen kerran kansainväliseen kulttuuriperintöalan valokeilaan nelivuotisraportissaan Heritage at Risk. World Report 2016-2019 on Monuments and Sites in Danger vuonna 2021.

Valituslupahakemus ja valitus: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2022/08/kho2022_suojelu.pdf

Alkuperäinen suojeluesitys 2015: https://www.malmiairport.fi/tiedote-15-10-2015-malmin-lentoasemakokonaisuus-esitetty-suojeltavaksi/ 

Rakennusperintölaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100498

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY): http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560 

World Monuments Fund (2004, 2006)

Docomomo (1991, 2017) 

Europa Nostra (2016).