Malmin lentoaseman suojeluasia jälleen ympäristöministeriöön

heinä 30, 2019

Museovirasto vaatii jo suoraa suojelumääräystä

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut Uudenmaan ELY-keskuksen tekemästä uudesta päätöksestä Malmin lentoaseman suojeluasiassa. ELY-keskus ei noudattanut lainkaan ympäristöministeriön palautuspäätöstä, vaan hienosääti perusteluitaan käytännössä koskematta aiempaan päätökseensä.
 
Ympäristöministeriö kumosi Uudenmaan ELY-keskuksen 7.6.2018 antaman päätöksen väärän lain soveltamisen takia. Ympäristöministeriö on katsonut asiassa selvitetyksi, että Malmin lentoasema on rakennusperintölaissa tarkoitetulla tavalla valtakunnallisesti merkittävä. Jos yksikin rakennusperintölain 2.3 §:n edellytys täytyy, on sovellettava rakennusperintölakia.
 
Yhdistys vaatii, että ympäristöministeriö kumoaa jälleen ELYn  väärän päätöksen, määrää asian uudelleen käsittelyn ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti oikeaa lakia soveltamalla ja tutkii esittelijöiden esteellisyyden.
 
”Vaadimme nyt, että uudessa käsittelyssä suojelun valtakunnalliset edellytykset punnitaan suojelua estäviä seikkoja vastaan ja oikean lain mukaisesti” toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.
 
”On selvää, että asiassa poliittinen paine on vahva. Viranomaisten tulee kuitenkin pystyä toimimaan objektiivisesti ja oikeiden lakien mukaan. Tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan perusta”.
 
Malmin lentoasemalla on voimassa vaarantamiskielto, joka pysyy voimassa kunnes suojelupäätös saa lainvoiman.

Tilanne on muuttunut – Faron sopimusta ei ole huomioitu

Suomessa tuli voimaan 1.9.2018 Euroopan neuvoston puiteyleissopimus (Faro), jonka 9. artikla koskee kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. ELY-keskuksen olisi tullut huomioida se uudessa päätöksessään. Näin myös asianosaisille, ainakin Malmin lentoaseman ystävät ry:lle ja Museovirastolle olisi tullut varata mahdollisuus tulla kuulluksi tämän sopimuksen merkityksestä käsillä olevassa tapauksessa. ELY-keskus ei ole järjestänyt asiassa uutta kuulemista, mikä on muuttuneessa tilanteessa väärin.

Museovirasto vaatii ympäristöministeriötä suojelemaan lentoaseman

Myös Museovirasto on valittanut päätöksestä. Lausunnossaan 1.11.2018 Museovirasto totesi tilanteen realistisesti: ”Asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnetään katulinjana.”

Virasto vaatii nyt valituksessaan, että ympäristöministeriö palauttamatta asiaa ELY-keskukselle antaa Museoviraston vaatimusten mukaiset suojelumääräykset Malmin lentoasemalle. Museovirasto on valtion ylin asiantuntijaelin rakennusperintöasioissa.

ELY-keskus ei ole uudessa päätöksessä huomioinut Museoviraston 1.11.2018 ympäristöministeriölle osoitettua lausuntoa lainkaan päätöksen perusteluissa. Käsittely näyttää kaikin puolin vajavaiselta.

Virkamiesten julkiset lausumat ovat saattaneet aiheuttaa esteellisyyden

Uudenmaan ELY-keskuksen 26.6.2019 päivätyssä päätöksessä ja sitä edeltävissä julkisissa lausunnoissa heijastuu vahva ennakkoasenne, jonka johdosta luottamus käsittelijöiden puolueettomuuteen on vaarantunut. Yhdistys esittääkin asian siirtämistä toisen ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Kansalaisten tuki säilyttämiselle kasvaa, Sheeranin konsertissa tuhansia uusia tukijoita

Puheenjohtaja Hyvönen koostaa yleistilanteen.

”Kansalaisten jatkuvasti kasvava kannatus asialle sekä sähköisen ilmailun uskomattoman nopea kehittyminen tukevat lentokentän kulttuuriperinnön suojelua ja ilmailukäytön jatkoa. Esiin tulleet luontoarvot todennäköisesti estävät ja maaperään liittyvät epävarmuudet vaikeuttavat taloudellista asuntorakentamista”

Kenttää on jo vuosia käytetty ilmailun lisäksi erilaisiin tapahtumiin, ja kentän käytölle on paljon mahdollisuuksia.

”Viime viikon Ed Sheeranin konsertti oli hyvä esimerkki alueen monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista. Helsingin kaupunki voi kehittää alueesta todellisen ilmailu- ja ilmiökeskuksen ja rahoittaa toimintaa tämänkaltaisilla tapahtumilla. Vireillä olevat kuntalais- ja kansalaisaloitteet keräsivätkin Sheeranin konsertissa tuhansia uusia tukijoita. Poliitikkojen on syytä perehtyä asiaan, kuunnella kansalaisia ja tehdä oikeita päätöksiä.”

Lisätietoja:

Malmin lentoaseman ystävät ry

Puheenjohtaja Timo Hyvönen
puh. 050-3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Malmin lentoasemasta on vireillä kuntalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä ilmailukäytöstä. Aloite on jo nyt tukijamäärältään kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite Suomessa. Lähetyslentäjien käynnistämä kansalaisaloite kentän luonnonsuojelusta on kerännyt muutamassa päivässä yli 5000 kannatusta. Lisäksi alue on esitetty suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella.

Linkit

Valitusteksti kokonaisuudessaan: http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2019/07/Valitus-päätöksestä-UUDELY_6622_2015-Malmin-lentoaseman-ystävät-ry.pdf 
Kuntalaisaloite kansanäänestyksestä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466
Kansalaisaloite lunnonsuojelualueesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4903
Esitys suojelusta luonnonsuojelulain perusteella: http://www.malmiairport.fi/malmin-lentokenttaalue-esitetaan-suojeltavaksi-luonnonsuojelulain-perusteella/