Malmin lentokentän alueen luontoarvojen hävittämiselle haetaan kieltoa

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii ELY-keskusta ryhtymään kiireelliseen hallintopakkomenettelyyn Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien metsien alueella, kunnes EU-komissio ja korkein hallinto-oikeus ovat ottaneet kantaa alueen arvojen puutteelliseen selvittämiseen ja huomiointiin.

MLY on 24.10.2023 tehnyt EU-komissiolle kantelun Helsinki-Malmin lentokentän ja sen ympäristön lintu- ja luontodirektiivien alaisten luontoarvojen vaillinaisesta selvittämisestä ja niiden sivuuttamisesta alueen yleis- ja asemakaavoitusprosesseissa sekä ELY-keskuksen ja hallinto-oikeusasteiden päätöksissä.

Yhdistys on 8.11.2023 myös jättänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin yleiskaavaa 2016 koskevan purkuhakemuksen Malmin lentokentän alueen osalta sekä vaillinaisesti selvitettyjen luontoarvojen että Museoviraston määrittelemien RKY-kulttuuriperintöarvojen sivuuttamisen perusteella.

Yhdistyksen puheenjohtaja Håkan Lövdahl muistuttaa yleisen oikeuskäytännön noudattamisesta. “Kaupunki ei saa toteuttaa toimia, jotka vievät oikeuskäsittelyiltä pohjan. Asiat tulee selvittää oikeassa järjestyksessä.” 

Helsinki aikoo edetä hankkeissaan luontoarvoista piittaamatta

Helsingin kaupunki aikoo tiedotuksensa mukaan aloittaa loppuvuodesta 2023 Helsinki-Malmin lentokentän alueen eteläosan metsissä katurakentamishankkeita, jotka heikentävät ja hävittävät direktiivilajien elin- ja lisääntymisalueita EU-komission ja korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavana olevassa asiassa.

Jo aiemmin kaupunki on hävittänyt maakaasun runkoputken siirtotyömaan alta liito-oravan virallisesti rajattua ydinaluetta ilman luonnonsuojelulain edellyttämää poikkeamislupaa. Useista eliöluokista ja niihin mahdollisesti kuuluvista direktiivilajeista ja erityisesti suojeltavista lajeista ei ole edelleenkään tehty minkäänlaisia selvityksiä. Mm. luontodirektiivin tiukasti suojelemien lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kaupunki on selvittänyt vain silmämääräisten havaintokäyntien pohjalta, ruokailualueita ei senkään vertaa. Kaupungin toiminta on ollut selkeän tarkoitushakuista. 

Hallintopakkomenettely on välttämätön

“Alueen viime vuosina tarkentuneen tilanteen myötä korkeimman hallinto-oikeuden päätös saattaa johtaa yleiskaavan purkamiseen. Kaavan valmistelutyössä on laiminlyöty niin monia asiaankuuluvia tutkimuksia ja seikkoja, että asia on palautettava käsittelyyn”, toteaa Lövdahl. “Östersundomin kaavakäsittelyssä KHO linjasi selkeästi, että luontoarvot on selvitettävä tarkkaan ennen toteutukseen lähtemistä. Yleisen oikeuskäytännön mukaan tätä tulee soveltaa myös Malmin lentokentän alueella. Toimenpidekielto on asetettava välittömästi, kunnes asian laillisuusperusteet on selvitetty.”

Lisätietoja:

Håkan Lövdahl, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. 050 5351428

Alkuperäinen hakemus 28.11.2023: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2023/11/vaarantamiskieltohakemus_2023.pdf

Hakemuksen täydennys 28.12.2023: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2024/03/Taydennys-hallintopakkohakemukseen-2023.pdf

Hakemuksen täsmennys 25.1.2024: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2024/03/Tasmennys-hallintopakkohakemukseen-2023.pdf