Malmin lentokentän asuntorakentamiseen suunnitelluilla alueilla merkittäviä liito-oravalöydöksiä

loka 27, 2020

Malmin lentokentän reuna-alueilla lokakuussa tehdyissä kartoituksissa on paljastunut merkittävä määrä liito-oravien pesäpuita, jätöksiä ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa. KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset hajun perusteella. 

Tässä alueen ensimmäisessä koirakartoituksessa tutkittiin lentokenttäalueen koillinen ja lounainen nurkka. Molemmista löytyi selkeitä merkkejä liito-oravista ja niille sopivista ekosysteemeistä. Lounaisen alueen löydökset osuvat ns. Nallenrinteen alueelle, jonka  asemakaavaa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Liito-oravien elinalueen vaikutus Nallenrinteen kaavoitukseen saattaa olla merkittävä. 

“Tulokset ovat selkeä osoitus alueen suurelta osin selvittämättömistä luontoarvoista ja niiden tarkemman tutkimuksen tarpeesta”, toteaa alueen luontoarvoja pitkään seurannut Malmin lentoaseman ystävät ry:n hallituksen jäsen Seppo Sipilä. “Koillisempana on vielä paljon tutkimatonta aluetta ja länsilaidalla myös, joten selvitystyötä on jatkettava. Havaittujen kolopuiden säilyminen täytyy turvata liito-oravien suojelullisen aseman perusteella.”

Liito-oravalöydöksiä ei ole huomioitu kaavoituksessa

Helsingin kaupunki on kartoittanut liito-oravia kaupungin alueella säännöllisesti. Hiljattain Patterimäen asuntorakentamista havitelleet kaavat hylättiin hallinto-oikeudessa liito-oravaesiintymien johdosta.

Malmin lentokentän ympäristöstä on aiemminkin löydetty jälkiä liito-oravista, mutta tämä uusin, tarkempi tutkimus osoittaa määrän olevan paljon aiempia tuloksia merkittävämpi. Yleiskaavaa laadittaessa Helsingin kaupungin tutkimustulokset julkistettiin valtuutetuille vain muutamia päiviä ennen kaupunginvaltuuston kokousta, jossa kaava hyväksyttiin, eikä liito-oravien reviirejä ja kulkureittejä ole huomioitu kaavoituksessa asianmukaisesti. 

Tuore kartoitus on toimitettu myös Uudenmaan ELY-keskukseen toimenpiteitä varten.

KAER Oy:n inventointikoirien avulla tekemän kartoituksen tulokset:
https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2020/11/liito-oravakartoitus_2020_KAER.pdf

Helsingin kaupungin liito-oravakartoitus 2016
https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-07-16.pdf 

Helsingin kaupungin liito-oravakartoitus 2019 https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-21-19.pdf