Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n Helsingin kaupungille tekemässä selvityksessä ”Heinäkurpan esiintyminen Malmin lentokentän alueella 2016” valotetaan Malmin lentokentän niittyalueen merkitystä paitsi siellä muuttoaikaan säännöllisesti  tavattavan, EU-lintudirektiivin liitteessä I sitovasti suojellun, Suomessa äärimmäisen uhanalaisen ja erityisesti suojellun heinäkurpan (Gallinago media), myös monien muiden siellä esiintyvien lintulajien osalta.

Lentokentän niityn pesimälinnustoa ja muuta luontoa esittelee havainnollisesti paikallista MBS-lintuyhdistystä edustavan Ilkka Lyytikäisen esitys ”Malmin lentokenttä luontoharrastajan näkökulmasta”.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tekemässä ”Helsingin liito-oravakartoituksessa 2016” havaittiin EU-luontodirektiivin liitteen IV(a) tiukkaa suojelua edellyttävien lajien luettelossa mainittua ja Suomen lainsäädännössä erityisesti suojeltavaa liito-oravaa Malmin lentokentän suunnittelualueella. Kaupungin täydennetyssä kartoituksessa ”Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019” todettiin Malmin lentokentän ympäristössä kaksi uutta liito-oravan ydinaluetta. Lokakuussa 2020 toteutettu KAER Oy:n kartoitus osoitti kentän reunametsissä laajoilla alueilla liito-oravan pesäpuita, jätöksiä ja lajille soveltuvaa elinympäristöä. Lehtometsä kentän laidalla on kaupungin oman kääpäselvityksen mukaan Helsingin arvokkaimpia lehtipuuvaltaisia metsiä.

Vuonna 2015 aloitetussa lepakkokartoituksessa kenttäalueella on havaittu useita lepakkolajeja, mm. pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) ja kimolepakko (Vespertilio murinus), joille kentän heikosti valaistu avoin niitty tarjoaa erinomaiset metsästysmaat. Kaikki Suomen lepakot ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) tiukkaa suojelua edellyttävien lajien luettelossa, eikä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja saa luonnonsuojelulain mukaan heikentää eikä hävittää.

Kesällä 2015 alkaneessa perhoskartoituksessa on havaittu peräkkäisistä huonoista perhoskesistä huolimatta useita satoja perhoslajeja, joukossa erittäin uhanalainen viheryökkönen (Calamia tridens), kaksi vaarantunutta lajia sekä kymmenen silmälläpidettävää lajia.

Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen (Salmo trutta trutta) nousupuroksi menestyksellisesti kunnostettu Longinoja on ainoa kenttäalueen valumavesien purkuväylä, johon lentokenttäalueen asuinrakentamista edeltävässä mittavassa stabilointi- ja paalutustyössä liikkeelle lähtevät saviliejumassat päätyisivät. Longinoja laskee Vantaanjokeen, jossa elää Euroopan merkittävin uhanalaisen vuollejokisimpukan (Unio crassus) esiintymä. Vuollejokisimpukka kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) tiukkaa suojelua edellyttäviin lajeihin.

Lisää tietoa Malmin lentokentän luontoarvoista