Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella

tammi 31, 2019
Malmin lentoaseman niittybiotooppia, näkymä kentän länsilaidalta pohjoiseen päin 18.9.2016. Kuva: Petri Asikainen

Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty selvittämään, tulisiko alueelle perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten.

ELY-keskukselle on tehty myös aloite YVA-menettelyn aloittamisesta Malmin lentokenttäalueella Helsingin kaupungin rakentamisuunnitelmien johdosta. Ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Julkisuudessa esitettyjen suunnitelmien ja tietojen mukaan alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutukset ovat todella merkittäviä, eikä niitä ole vielä käsitelty lainkaan kokonaisuutena.

Suojeluesitys perustuu Helsingin kaupungin virallisiin tutkimuksiin

Helsingin kaupungin laajojen tutkimusten perusteella tämä harvinaisen niittymäisen perinneluontotyypin alue on useiden suojeltavaksi määrättyjen eliölajien asuin-, kulku- tai levähdysalue. Ekosysteemi on muodostunut lentokentän 80 toimintavuoden aikana, kun alue on niitetty säännöllisesti lentoturvallisuuden takaamiseksi. Kiitotiealueen laajalla salaojajärjestelmällä on tärkeä merkitys niittyalueen kosteustasapainolle, joten järjestelmän toimivuuden säilyminen tulee huomioida suojeltavan alueen rajauksessa.

Alueen suojelulle on luonnonsuojelulain tarkoittamat ja luonnonsuojeluasetuksessa määritetyt vahvat perusteet. Alueella elää uhanlaisia ja harvinaistuvia eliölajeja, ja se on harvinainen ekosysteemi. Alueella  on myös luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen, tiukkaa suojelua edellyttävien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Malmin lentokenttä on edustava ja arvokas, ja erityisen luonnonkauneutensa vuoksi se on kaupunkilaisille tärkeä virkistyskohde. Sen suojelu voidaan katsoa sekä luonnon monimuotoisuuden että kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Esityksessä edellytetään alueen tarkkaa tutkimusta ja rajaamista, minkä ajaksi alueelle esitetään asetettavaksi vaarantamiskielto.

Suojeluesityksen on tehnyt Malmin lentoaseman ystävät ry. Yhdistys pyytää asiasta kannanotot myös kaikilta Helsingin valtuustopuolueilta sekä niiden valtakunnallisilta keskusorganisaatioilta.

Tutkittavaksi ja suojelurajauksiin ehdotettu alue (keskellä, sama kuin Malmin lentoaseman RKY 2009 -aluerajaus “Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö”).

Suojeluesitys luonnonsuojelulain perusteella:

http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2019/01/malmi_suojelu_luonto2019_netti.pdf

Esitys YVA-menettelyn aloittamisesta:

http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2019/01/YVA_malmi2019-1.pdf

Viitatut dokumentit

[KULLBERG] Jaakko Kullberg: Malmin lentokentän perhosselvitys 2015-2017
[FAUNATICA] Kari Nupponen: Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien esiintymisselvityksiä vuonna 2017. Faunatica 39:2017.
[ELLERMAA] Margus Ellermaa: Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017. Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8.
[LAMMI] Esa Lammi ja Pekka Routasuo: Helsingin liito-oravakartoitus 2016. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2016.
[ASIKAINEN] Petri Asikainen: Malmin lentoaseman lepakkokartoitus 2015–2017, alustava raportti.
[RASSI] Pertti Rassi et al.: Suomen lajien uhanalaisuus, Punainen kirja 2010, s. 339.
[NATURA] Uudenmaan ELY-keskus: Suomen Natura 2000 -kohteet: Vantaajoki.

Muita viitteitä

Luonnonsuojeluasetus: liiteluettelo uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista lajeista (2013)
Ympäristöministeriö: Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt (2017).