Malmin lentokenttäalueen asemakaavaehdotukset oikeuteen – luontoarvot sivuutettu suunnittelussa täysin

touko 24, 2021

Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty valitukset Helsingin kaupunginvaltuuston päättämistä Malmin Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttamisesta. Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa päätökset lainvastaisena. 

Luontoarvot huomiotta

Valituksessa yhdistys korostaa luontoarvojen täydellistä sivuuttamista suunnittelussa. Lentokentän alueen monipuoliset luontoarvot ovat edelleen suurelta osin selvittämättä ja niiden vaikutusarvioinnit tekemättä. Korkeimman hallinto-oikeuden 10.5.2021 tekemä kielteinen päätös Östersundomin yleiskaavasta on erityisen merkittävä myös näille asemakaavoille. KHO on asettanut yleisesti korkeat vaatimukset kaavan toteuttamisesta aiheutuvan luontoarvoja vaarantavan epävarmuuden poistamiselle (ns. varovaisuusperiaate). 

Luontoarvoista valituksessa korostetaan erityisesti lentokentän niittybiotoopin ja arvokkaiden reunametsien, liito-oravien, lepakoiden, Longinojan meritaimenien, Vantaajoen vuollejokisimpukoiden ja muun eläinlajiston (hyönteiset, nisäkkäät) oikeudellista arviointia.

Suunnitteluperusteita muutettiin suunnitelmien mukaisiksi

Vuorovaikutusperiaatetta on rikottu suunnittelussa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.12.2018 täydentää Malmin lentokentän kaavarunkoa siten, että kaavarungossa huomioidaan lentokentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen. Asemakaavoituksen lähtökohtana käytettyä kaavarunkoa päivitettiin asemakaavojen palautteiden perusteella, jotta asemakaavat eivät olisi kaavarungon vastaisia. Tällainen menettely on takaperoinen ja ristiriidassa kaavoituksen vuorovaikutusperiaatteen kanssa.

Kulttuuriperintö ja muinaismuistot unohdettiin

Asemakaavat rikkovat alueelle asetettua valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) suojelun periaatteita. Alueelle on osoitettu sellaista rakentamista, joka ei täytä RKY-päätöksen suojeluvaatimuksia ja ulottuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle muuttaen sen olemusta merkittävästi. Muinaismuistolain perusteella turvattujen ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden  päälle on kaavoitettu rakentamista, eli ne on suunniteltu kokonaan hävitettäviksi.

Liikennejärjestelyt toteutuskelvottomia

Asemakaavojen liikennejärjestelyjen perustana olevan raitiotien toteuttamisedellytykset katosivat, kun Lahdenväylän kaupunkibulevardi hylättiin yleiskaavasta. Kaavarungossa Malmin lentokentän alueen joukkoliikenne on toteutettu Lahdenväylän kaupunkibulevardia pitkin johdetulla pikaraitiotiellä. Asemakaavan selosteen mukaan Malmin nyt käsiteltävän asemakaavan joukkoliikenne perustuu kahteen runkolinjaan. Näistä kummastakaan ei ole sitovaa toteuttamispäätöstä, ja toinen on kokonaisuudessaan toteuttamiskelvoton yleiskaavan vastaisena. Liikennejärjestelyt perustuvat sellaisiin perusolettamiin, joita ei voida ratkaista asemakaavalla. Tilanne on vastaava kuin Hernesaaren asemakaavan yhteydessä, jossa hallinto-oikeus kumosi asemakaavan päätöksellään. 

Rajanylityspaikan kohtalo

Asemakaava ei sisällä ajoitusmääräyksiä lentokentän lentotoiminnan lakkaamisesta tai jatkumisesta. Malmin lentokenttä on valtioneuvoston asetuksella vahvistettu rajanylityspaikka ja siten myös Schengen-alueen ulkoraja. Vaikutuksia lentotoimintaan tai valtioneuvoston asetuksen (904/2016) 8 §:n mukaisen rajanylityspaikan toimintaedellytysten varmistamiseen ei ole selvitetty. 

Malmin lentokentän rajanylityspaikkaan liittyy merkittävä ennakkopäätös siitä, voiko kunta muuttaa aktiivisen, valtioneuvoston vahvistaman valtakunnallisen rajanylityspaikan kaavamerkintöjä siten, että rajanylityspaikan toimintaedellytykset lakkaavat. 

Lentotoiminnan toivotaan jatkuvan

Malmin lentoaseman ystävät ry pyrkii säilyttämään lentoaseman toimintaedellytykset ja toivoo edelleen vuoropuhelua kaupungin kanssa lentotoiminnan jatkumiseksi. Kaupungille on esitetty lukuisia kompromissiratkaisuja, joissa asuntorakentamiseen päästäisiin nopeasti lentotoiminnan yhä jatkuessa. Valitettavasti keskusteluyhteys on kaupungin puolelta katkaistu jo pari vuotta sitten. Yhdistys jatkaa työtään ja odottaa, miten uusi valtuusto asiaa käsittelee.

Hallinto-oikeudessa yleishallinnon asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 12,3 kuukautta. Tarkennus: käsittelyaika asemakaava-asioissa on tällä hetkellä noin 10,8 kuukautta. Asemakaava-asiat kuuluvat Rakentaminen-asiaryhmän alle (jaottelu täällä)

Valitus tässä:

https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/05/valitus_nallenrinne_netti.pdf

Kuva: Kiinteät muinaisjäännökset

Kuva: Liito-oravan esiintymispaikat kartalla, syksy 2020 ja talvi 2021. Koiran ilmaisu punaisella lipulla, jätöshavainto vihreällä lipulla, risupesä- ja kolopuut sinisellä.

Kuva: Liito-oravan esiintymispaikat Nallenrinteen asemakaavakartalla. Koiran merkitsemät puut punaisella, jätöshavainnot vihreällä. Asemakaavaan on kaavoitettu asuinkerrostaloja liito-oravan pesäpuiden kohdalle, jotka tulisivat tuhoutumaan. Kaava on kauttaaltaan luonnonsuojelulain, varovaisuusperiaatteen sekä KHO:2015:269 vastainen liito-oravan huomioinnin osalta. 

Kuva: Liito-oravan esiintymispaikat Lentoasemakorttelien asemakaavakartalla. Asuinkerrostaloja on kaavoitettu liito-oravan esiintymien kohdalle. Kaava on kauttaaltaan luonnonsuojelulain, varovaisuusperiaatteen sekä KHO:2015:269 vastainen liito-oravan huomioinnin osalta. 

Kuva: Lepakkohavainnot vuoden 2020 selvityksessä

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 31.3.2021 § 79:  Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 31.3.2021 § 80: Lentoasemakorttelien asemakaavan muuttaminen

Liito-oravaselvitys 2020-2021 (Kaer Oy)

ICOMOS Heritage at Risk World Report 2016-2019

Ympäristösuunnittelu Enviro: Malmin lentokentän ja lähialueiden kasvillisuusselvitys, 30.11.2020