MLY lausui asemakaavaehdotuksista

syys 28, 2018

Kaupunki on esitellyt asemakaavaehdotukset Malmin lentokenttäalueen eteläosaan. Kaavat edellyttäisivät sekä neljännen vaihemaakuntakaavan että ehdotetun yleiskaavan toteutumista. Molemmat kaavat ovat oikeuskäsittelyssä.

MLY:n lausunto on seuraava:

ASIA

Asemakaava 2018-008267 Nallenrinne

Asemakaava 2018-008324 Lentoasemankorttelit

LAUSUNTO

Malmin asemakaavoja suunnitellaan jo, vaikka yleiskaava alueen osalta on vielä KHO:n käsittelyssä. Asemakaavojen suunnittelu on keskeytettävä, kunnes Uudenmaan neljäs maakuntakaava ja sille alisteinen Helsingin yleiskaava saavat lainvoiman. On todennäköistä, etteivät edellytykset näille asemakaavoille tule toteutumaan.

Hallinto-oikeuden laittomaksi toteama osa ehdotetun yleiskaavan kaupunkibulevardeista vaikuttaa myös Malmin lentokenttäalueen ja Helsingin kokonaissuunnitteluun niin paljon, että suunnitteluperiaatteet ovat epäselvät ja epämääräiset. Asemakaavojen arviointi on tämän takia tällä hetkellä liian vaikeaa ja lähes mahdotonta. Lähtötiedot korkeamman tason kaavoissa eivät ole selkeät ja tulevat vieläkin todennäköisesti muuttumaan.

Asemakaavoitus on keskeytettävä, kunnes lähtötiedot ovat selkeät ja koko Helsingin alue voidaan huomioida suunnittelussa.

Esitämme seuraavaa:

 • rakentamisjärjestystä pitää suunnitella ja tarvittaessa muuttaa niin, että lentotoiminta on mahdollista mahdollisimman pitkään. Muuten kenttäalue jää autioksi kymmenien vuosien ajaksi.
 • toteamme erityisesti, ettei asemakaavojen suunnittelu ole järkevää ennen maakunta- ja yleiskaavojen lainvoimaisuutta.
 • suunnitelmissa ei ole otettu kaupungin luontotutkimusten esittämiä suojelutarpeita riittävästi huomioon varsinkaan direktiivilajien osalta. Ne tulee kirjata yksityiskohtaisesti suunnitelmiin.
 • suunnitelmat eivät noudata Helsingin kaupungin ympäristöhistoriaselvitystä, kulttuuriarvot eivät säily riittävästi. Selvityksen suosituksia on noudatettava. https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2017/02/160823-Malmi-YHS-kevyt.pdf
 • Helsinki on lausunut RKY-alueen erityisestä huomioimisesta yleiskaavan oikeuskäsittelyjen yhteydessä. Esitetyissä suunnitelmissa on kuitenkin toimittu RKY-periaatteiden vastaisesti. Koko RKY-alueen suojelu asemakaavalla tulee tutkia ja perustella, mikäli sitä ei tehdä. Nykyinen RKY-alue on suojeltava asemakaavoituksella nykytilassaan.
 • Rakentamisen ja varsinkin esirakentamisen kaupungille aiheuttamat tarkat kustannukset ja niiden takaisinmaksuarvio tulee esittää ennen kaavoituksen etenemistä seuraaviin vaiheisiin. Erityisesti tarkka taloudellisen kannattavuuden suunnitelma on esitettävä virkavastuulla. Kannattamattomat suunnitelmat tulee perua.
 • Kaavaehdotuksen esilläoloaikaa on jatkettava, sillä ilmoitettuna alkuaikana 10.9.2018 ne eivät olleet Malmi-talolla selkeästi nähtävissä. Esittelytila oli eri kuin aiempien kaavojen esittelyssä eikä sinne ollut opastusta. Useat kävijät eivät olleet sitä löytäneet etsimisestä huolimatta.
 • Kaava on esiteltävä yleisölle uudestaan ennen sen etenemistä, osallistumis- ja arviontivelvoite ei tällä esittelyllä toteudu.

Kaavan suunnittelijat ja kaupungin virkamiehet olivat paikalla 24.9. järjestetyssä esittelyssä. Yhdistyksemme useita jäseniä osallistui esittelytilaisuuteen. Kokosimme kysymyksiä ja mielipiteitä tähän lausuntoon.

Kaavaesittelyssä kaupungin virkamiehet kertoivat perusteena alueen kaavoitukselle asuntorakentamiseen, että Malmin lentokenttä on hyvä rakentamisalue, koska se ei tuhoa ympäristöä.

 • Pyydämme tarkentamaan asiaa, sillä kaupungin tutkimusten mukaan alue on erityinen luontoympäristö, alueen asukkaiden tärkeä virkistysalue ja Koillis-Helsingin henkireikä.

Kysymykseen luontoarvojen säilymisestä vastattiin, että liito-oravat, perhoset, taimenet ja lepakot ovat hoidossa, niille on määritelty elinalueet asemakaavassa. Heinäkurpasta ei osattu sanoa.

 • Näitä asioita oli suunnitelmissa esitetty vain summittaisesti liito-oravan osalta. Malmilla on useita direktiivilajeja ja myös Suomen lainsäädännössä erityisesti suojeltavia lajeja, jotka on huomioitava ja kaavaehdotus linjattava kaupungin tutkimuksissa havaittuihin uhanalaisiin ja erittäin uhanalaisiin lajeihin. Kaavassa on esitettävä, miten ne otetaan konkreettisesti huomioon.

Kaavaesittelyssä kerrottiin myös, että ellei Malmin aluetta rakenneta, ”Helsingin asuntojen hinnat tulevat liian kalliiksi sairaanhoitajille”. Viitattiin, että Kallion alueella neliöhinta on jo n. 7000€/m2.

 • Pyydämme arvion sekä suunnitellun tavoitteen alueen asuntojen neliöhintatasosta sekä rakentamisen vaikutuksesta Helsingin asuntojen yleiseen hintatasoon. Pyydämme lähdeviitteen tilastoon, johon esittelyssä esitetty lausuma Kallion asuntojen neliöhinnasta perustuu.

Esittelyssä kävi ilmi, että Helsinki ei aio itse rakentaa alueelle. Tiedossa on, että kaavoitettavalla alueella on käynyt usean rakennusyrityksen edustajia tutustumassa ja arvioimassa asiaa.

 • Pyydämme julkistamaan tiedot siitä, miten ja mitä rakennusyrityksiä kaupunki on tiedottanut, milloin ja millaisilla viesteillä. Pyydämme myös nähtäväksemme mahdolliset asiasta tehty sopimukset ja tiedon siitä, millaisiin aikatauluihin mahdolliset yritykset ovat näissä sitoutuneet.

Esittelytilaisuudessa osa virkamiehistä esitti vankkoja poliittispainotteisia perusteita rakentamisen puolesta. Esittelyjen pitää olla objektiivisia ja faktoihin perustuvia. Kaava on tuotava esiteltäväksi uudestaan tarkennettuna, tosiasioilla (numeroilla) varustettuna ja todellisesti esiteltynä.