MLY muistutti ”lentoasemakorttelit”-asemakaavan muutosehdotuksesta

touko 6, 2020

Malmin lentoaseman ystävät ry MUISTUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Helsinki-Malmin lentoasema 06.05.2020

00700 Helsinki

Asia: 17.3.2020 päivätty asemakaavan muutosehdotus nro 12623

Olemme tutustuneet asemakaavan muutosehdotukseen ja haluamme tehdä siitä uuden muistutuksen. Aiempia kommenttejamme tai palautteitamme ei ole huomioitu kaavaesityksessä.

Malmin lentoaseman ystävät ry on helsinkiläinen, rekisteröity yhdistys ja täten myös kunnan jäsen.

Llisäksi haluamme muistuttaa 8.4.2020 lähettämästämme vaatimuksesta lausuntoajan pidentämisestä. Helsingin kaupunki on asettanut kaava-aineistoja nähtäville tänä poikkeustila-aikana vain normaaliajan 30 päivän kommentointiajalla. Suunnittelijoita ei ole mahdollista tavata, keskustella eikä kysellä.

Asiassa ei ole noudatettu riittävällä tavalla maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 1 §, 6 §, 62 § ja 63 § kohtia, sekä edellä mainitun lain nojalla säädettyä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10.9.1999/895, 6 luvun 30 § kohtaa, mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa, kuten yhteiskunnallisessa keskustelussa yleisesti vaaditaan (esimerkkinä liite 1).

Tällaisia asioita ei vielä voida käsitellä vain digitaalisesti. Lain edellyttämä vuorovaikutus ei toteudu. 

Käsittely- ja kommentointiajat pitää jatkaa niin, että yleisötilaisuudet voidaan järjestää ja sen jälkeen taata lainmukainen 30 päivän palauteaika.  Tämän tulee koskea kaikkia kaavoitukseen liittyviä hankkeita, jotka ovat alkaneet tai alkavat ainakin ajalla 18.3. – 31.5.2020 tai kokoontumisrajoitusten todellisen keston aikana.

Vaadimme erityisesti tämän kaavan eli asian HEL 2018-008324 nähtävilläoloajan alkamista vasta sitten, kun poikkeustila on purettu ja kansalaisten kokoontuminen jälleen sallittu ja esittelyt voidaan hoitaa asianmukaisesti.

 • Asemakaavan valmisteluvaiheessa esitettyjä mielipiteitä ei ole huomioitu todellisesti. Käsittely on ollut ylimalkaista eikä kannanottojen perusteluita ole vastauksissa edes sivuttu. Mielipiteet tulee käsitellä uudestaan ja perustella niiden hyväksyminen tai hylkääminen asiallisesti. Emme ole saaneet vastauksia yhdistyksemme esittämiin mielipiteisiin ja kysymyksiin.
 • Hankkeelle tulee tehdä ympäristövaikutusten arvionti (YVA) ennen suunnittelun etenemistä varsinaiseen päätöksentekoon.
 • Mitoitusperiaatteet tulee sovittaa Koillis-Helsingin yleiseen tasoon. Suunnitelmasta tulee kuva, että asuntoja suunnitellaan lähes pelkästään yksin asuville, joiden nykyinen asumisväljyys on yhtenevä suunnitelman kanssa. Perheasunnoissa väljyys voi olla pienempikin. Kerrosneliömäärää on syytä laskea madaltamalla alueelle suunniteltuja taloja, kuten museovirastokin on todennut.
 • Kaavamuutosehdotuksessa alueelle ehdotetaan rakennettavaksi liiketilaa 1650 kerrosneliömetriä, palveluiden kerrosalaa 11500 kerrosneliömetriä ja asutusta 99075 kerrosneliömetriä. Kun sen jakaa 2 200 asukkaalle, tulee yhtä asukasta kohti rakennettavaa keskimäärin noin 45 kerrosneliömetriä. Rakentamisen ehdotettu tehokkuus on Koillis-Helsingin yleisestä rakentamistehokkuudesta merkittävästi poikkeava 1,57, ja se on liian suuri alueen yleisen rakenteen ja olemuksen kannalta. Tehokkuutta tulee laskea.
 • Malmin lentokenttäalue on asemakaavassa lentokenttä, joten sekä sen että Helsinki-Vantaan lentoliikenteen asettamat rajoitteet ja estevarat tulee ottaa huomioon ja arvioida perusteellisesti teknisesti.
 • Kaupungin tulee soveltaa mahdollisissa melumääräyksissä Helsinki-Vantaan ajantasaisia äänitasomallinnuksia ja Helsingin kaupungille 2016 toimitettua Malmin lentokentän äänitasomallinnusta.  (https://www.malmiairport.fi/helsinki-malmin-aanitasomallinnus-paivitetty-kaavoituksessa-kaytetyt-melukayrat-eivat-vastaa-todellisuutta/). Helsingin kaupungille on jo ainakin vuonna 2013 muistutettu äänitasomallinnusten vanhentuneen, eikä mallinnusta ole pyynnöistä huolimatta päivitetty. Vuonna 2016 päivitetyn äänitasomallinnuksen on tehnyt alan johtava asiantuntijayritys Windcraft Oy. Mallinnus on tarvittaessa päivitettävä nykyisen toiminnan mukaisesti.
 • Malmin lentokenttäalueelle on vireillä useita suojeluesityksiä. Kaavan suunnittelussa on otettava huomioon kentän rakennusperintöön liittyvät asiat suojeluesityksen ja museoviraston lausuntojen mukaisesti. Suojelun vaarantavia toimenpiteitä ei saa toteuttaa alueella voimassa olevan vaarantamiskiellonkaan takia.
 • Lisäksi tulee huomioida eurooppalainen maisemayleissopimus  http://www.sadanvuodensatoa.fi/fi/artikkelit/eurooppalainen-maisemayleissopimus-europeiska-landskapskonventionen
 • Maisemallisesti on huomioitava ympäristöministeriön ja museoviraston Malmin lentokenttäalueelle tekemä RKY-inventointi (RKY 2009) siten, etteivät siinä esitetyt kulttuuriarvot vaarannu erityisesti avoimen maiseman suhteen. Muutosehdotuksen tarkentuessa asiassa pitää pyytää ja esittää museovirastolta uusi lausunto niin, että museoviraston esittämät näkökohdat mm. Malmin lentokenttäalueen suojelusta rakennusperintölain perusteella otetaan huomioon.  
 • Alueen rakentamisessa tulee nykyisen ehdotuksen sijaan tutkia korkeudeltaan ja tiiviydeltään maltillista asuinrakentamista. Alueella on punnittava tarkoin rakentamisen vaikutus lentokentän avoimeen maisematilaan riittävät, rakentamiselta vapaat reunavyöhykkeet huomioiden. 
 • Malmin lentoaseman kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyttämiseksi asia on palautettava valmisteluun ja koko alueen asemakaava tulee laatia kokonaisuutena, siinä laajuudessa kuin alue on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi  (RKY 2009) ja siten, etteivät kaavaratkaisut vaikeuta lentokentän käyttöä ilmailun tarpeisiin. Tämä on ollut myös museoviraston kanta, joka tulee huomioida muistaen museoviraston rooli valtion ylimpänä asiantuntijaorganisaationa asiassa.  
 • Kaavamerkinnän muutos olisi vastoin valtioneuvoston 20.3.2014 vahvistamaa Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020: ”Kulttuuriympäristö on yhteisön ja ihmisten muistin ja identiteetin perusta. Siihen sisältyy merkittäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. Hyvin hoidettuna, alueellisesti omaleimaisena ja eri aikakausista rakentuvana se lisää ihmisten hyvinvointia. Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 tarjoaa välineitä kansallisomaisuutemme arvon ylläpitämiseen sekä alueiden viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.”
 • Luonnonsuojelulliset asiat tulee tutkia tarkemmin ennen mitään toimenpiteitä. Alueelle tilattu luontoarvoselvitys on tilattu vasta hiljattain, joten sen tulokset tulee olla käytettävissä kansalaistenkin arvionnissa (https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-004682/u5110510020vh1-2020-7/) Tarkennettu luontoarvojen selvitys nisäkkäiden, hyönteisten ja kasvien osalta on esitettävä kaupunkiympäristö- lautakunnan päätöksen mukaisesti  ennen kaavoituksen etenemistä https://www.malmiairport.fi/kaupunkiymparistolautakunta-huolissaan-malmin-lentokenttaalueen-asemakaavoituksen-luontovaikutuksista/
 • Asiasta tulee pyytää lausunto Helsingin kaupungin ympäristökeskukselta ja valtakunnallisilta luonnonsuojelutahoilta, mm. Suomen luonnonsuojeluliitolta ja Skes ry:ltä. 
 • Kaavan toteutumisen vaikutukset Malmin lentokentälle perustettavalle  luonnonsuojelualueelle on esitettävä tarkasti. Kenttäalueen suojelusta luonnonsuojelulain perusteella on vireillä sekä suojeluesitys luonnonsuojelulain perusteella että kansalaisaloite.
 • Koska kaavaratkaisu ei tule täyttämään MRL 54§ asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia rakennetun kulttuuriympäristön erityisten arvojen vaalimisesta eikä kulttuuriympäristöä koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lentokentän ainutlaatuisen arvokkaan ympäristökokonaisuuden säilymiseksi, tulee se tarkentaa ja tarvittaessa suunnitella kokonaisuutena uudestaan ko. laki huomioiden.

Helsingissä 6.5.2020

Malmin lentoaseman ystävät ry

info@malmiairport.fi 

Liite 1: Lauri Nordbergin lausunto