MLY vaatii täytäntöönpanokieltoa käräjäoikeuden päätöksille

joulu 30, 2020

Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on Helsingin hallinto-oikeudesssa vireillä asia dnro 0586/19/2299.

Asiaan liittyen on Helsingin käräjäoikeus päättänyt 23.12.2020 mahdollistaa päätöksen täytäntöönpanon ennen kuin asiamme on ratkaistu ja varsinainen irtisanomispäätös on saanut lainvoiman. Helsingin kaupunki on käräjäoikeuden päätöksen jälkeen hakenut asiassa ulosottoviranomaiselta häätöä.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätöksen täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Kuntalaista seuraava täytäntöönpanokielto on ehdoton.

Hallintolain 49 f §:n mukaan hallintopäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Vaadimme Helsingin hallinto-oikeutta asettamaan kiireellisesti Helsingin kaupungille täytäntöönpanokiellon kunnes alkuperäinen päätös on saanut lainvoiman. Muussa tapauksessa vireillä oleva valituksemme käy kuntalain 143 §:n tarkoittamalla tavalla hyödyttömäksi.

Helsingin kaupungin alkuperäinen päätös ei ole luonteeltaan sellainen, että se olisi pantava täytäntöön heti. Ei ole myöskään sellaista yleistä etua, joka vaatisi päätöksen toimeenpanoa ennen sen lainvoimaisuutta.