Rakennuskiellosta

  • Home
  • Rakennuskiellosta

Kauko Koskinen

Helsingin kaupunginhallitus on käsitellyt Malmin lentokenttäkysymystä vuonna 2012 antaessaan lausuntoa Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaavasta.

Lausunnossaan kaupunginhallitus on todennut mm. seuraavaa:

”Epävarmuus kentän siirtymisestä vaikuttaa laajasti koillisen Helsingin, erityisesti Malmin alueen kehittämiseen. Seudun uuden pienilmailukentän sijaintipaikka tulisi mielellään löytää alle 50 km päästä Helsingin keskustasta.

”Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti. Lentokentän korvaavien toimintojen sijoittaminen Uudellemaalle on kysymyksenä edelleen ratkaisematta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen valmistelu ei ole toistaiseksi luonut ratkaisulle edellytyksiä. Tältä osin maakuntakaava ei täytä VAT:n vaatimuksia.

”Helsinki on jatkanut rakennuskieltoa lentokentän alueella useaan otteeseen. Jatkuvalla epävarmuudella on alueellisia vaikutuksia, jotka heijastuvat koko Helsingin koillisen alueen ja osin Vantaankin kehittämismahdollisuuksiin.

”Pysyväisluontoisen ratkaisun löytäminen lentokentän sijoittumiselle on siksi sekä seudun yleispiirteisen maankäytön suunnittelun että Malmin alueen kehittymismahdollisuuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää.”

Uudenmaan maakuntahallitus on 11.2.2013 antamassaan vastineessa todennut:

”Malmin kenttää koskeva suunnittelutilanne ja korvaavan kentän luonteen määrittelyn puuttuminen ei ole mahdollistanut osoittaa kaavaehdotuksessa sijaintia Malmin korvaavalle kentälle. Aiheeseen voidaan palata seuraavilla kaavakierroksilla. Maakuntakaavassa käsiteltävistä aiheista päättää maakuntahallitus.”

Viimeksi Malmin lentoasemakysymys on ollut kaupunginhallituksessa esillä tämän vuoden maaliskuussa määrättäessä kentälle viiden vuoden rakennuskieltoa yleiskaavan laatimista varten. Todettakoon, että tätä ennen kentällä on ollut kuusi kahden vuoden rakennuskieltoa.

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut rakennuskiellosta Helsingin hallinto-oikeuteen pitäen kieltoa laittomana.