Muistutus Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotuksesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt muistutuksen ns. Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotuksesta. Muutosehdotuksesta on havaittu lukuisia vajavaisia tai korjausta vaativia kohtia. Hankkeelle vaaditaan myös YVA-menettelyä sen merkittävien ympäristö- ja luontovaikutusten takia.

Yhdistys edellyttää myös Malmin lentoaseman (asemakaavassa lentokenttä) estevarojen huomioimista suunnittelussa. Lisäksi kaupunkia muistutetaan käyttämään suunnittelussa ajantasaisia äänitasomallinnuksia. Kaupungille on ehdotettu mallinnusten uusimista jo ainakin vuonna 2013. Koska kaupunki ei tähän reagoinut, uusi äänitasomallinnus teetettiin vuonna 2016 yksityisin varoin Windcraft Oy:llä.

Muistutusteksti:

Malmin lentoaseman ystävät ry MUISTUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Helsinki-Malmin lentoasema

00700 Helsinki

Asia: 4.6.2019 päivätty asemakaavan muutosehdotus nro 12577

Olemme tutustuneet asemakaavan muutosehdotukseen ja haluamme tehdä siitä muistutuksen. Muistutukseen kuuluu myös liitteenä oleva, aiempi lausuntomme.  Malmin lentoaseman ystävät ry on helsinkiläinen, rekisteröity yhdistys ja täten myös kunnan jäsen.

 • Asemakaavan valmisteluvaiheessa esitettyjä mielipiteitä ei ole huomioitu todellisesti. Käsittely on ollut ylimalkaista eikä kannanottojen perusteluita ole vastauksissa edes sivuttu. Mielipiteet tulee käsitellä uudestaan ja perustella niiden hyväksyminen tai hylkääminen asiallisesti. Emme ole saaneet vastauksia yhdistyksemme esittämiin mielipiteisiin ja kysymyksiin.
 • Hankkeelle tulee tehdä ympäristövaikutusten arvionti (YVA) ennen suunnittelun etenemistä varsinaiseen päätöksentekoon.
 • Mitoitusperiaatteet tulee sovittaa Koillis-Helsingin yleiseen tasoon. Suunnitelmasta tulee kuva, että asuntoja suunnitellaan lähes pelkästään yksin asuville, joiden nykyinen asumisväljyys on yhtenevä suunnitelman kanssa. Perheasunnoissa väljyys voi olla pienempikin. Kerrosneliömäärää on syytä laskea madaltamalla alueelle suunniteltuja taloja, kuten museovirastokin on todennut.
 • Kaavamuutosehdotuksessa alueelle ehdotetaan rakennettavaksi 131 500 kerrosneliömetriä. Kun sen jakaa 2 800 asukkaalle, tulee yhtä asukasta kohti rakennettavaa keskimäärin noin 47 kerrosneliömetriä. Rakentamisen ehdotettu tehokkuus on lähes maksimi 1,91, ja se on liian suuri alueen yleisen rakenteen ja olemuksen kannalta. Tehokkuutta tulee laskea.
 • Malmin lentokenttäalue on asemakaavassa lentokenttä, joten sekä sen että Helsinki-Vantaan lentoliikenteen asettamat rajoitteet ja estevarat tulee ottaa huomioon ja arvioida perusteellisesti teknisesti.
 • Kaupungin tulee soveltaa mahdollisissa melumääräyksissä Helsinki-Vantaan ajantasaisia äänitasomallinnuksia ja Helsingin kaupungille 2016 toimitettua Malmin lentokentän äänitasomallinnusta.  (https://www.malmiairport.fi/helsinki-malmin-aanitasomallinnus-paivitetty-kaavoituksessa-kaytetyt-melukayrat-eivat-vastaa-todellisuutta/). Helsingin kaupungille on jo ainakin vuonna 2013 muistutettu äänitasomallinnusten vanhentuneen, eikä mallinnusta ole pyynnöistä huolimatta päivitetty. Vuonna 2016 päivitetyn äänitasomallinnuksen on tehnyt alan johtava asiantuntijayritys Windcraft Oy. Mallinnus on tarvittaessa päivitettävä nykyisen toiminnan mukaisesti.
 • Malmin lentokenttäalueelle on vireillä useita suojeluesityksiä. Kaavan suunnittelussa on otettava huomioon kentän rakennusperintöön liittyvät asiat suojeluesityksen ja museoviraston lausuntojen mukaisesti. Lisäksi tulee huomioida eurooppalainen maisemayleissopimus  http://www.sadanvuodensatoa.fi/fi/artikkelit/eurooppalainen-maisemayleissopimus-europeiska-landskapskonventionen
 • Maisemallisesti on huomioitava ympäristöministeriön ja museoviraston Malmin lentokenttäalueelle tekemä RKY-inventointi (RKY 2009) siten, etteivät siinä esitetyt kulttuuriarvot vaarannu erityisesti avoimen maiseman suhteen. Muutosehdotuksen tarkentuessa asiassa pitää pyytää ja esittää museovirastolta uusi lausunto niin, että museoviraston esittämät näkökohdat mm. Malmin lentokenttäalueen suojelusta rakennusperintölain perusteella otetaan huomioon.  
 • Alueen rakentamisessa tulee nykyisen ehdotuksen sijaan tutkia korkeudeltaan ja tiiviydeltään maltillista asuinrakentamista. Alueella on punnittava tarkoin rakentamisen vaikutus lentokentän avoimeen maisematilaan riittävät, rakentamiselta vapaat reunavyöhykkeet huomioiden. 
 • Malmin lentoaseman kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyttämiseksi asia on palautettava valmisteluun ja koko alueen asemakaava tulee laatia kokonaisuutena, siinä laajuudessa kuin alue on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi  (RKY 2009) ja siten, etteivät kaavaratkaisut vaikeuta lentokentän käyttöä ilmailun tarpeisiin. Tämä on ollut myös museoviraston kanta, joka tulee huomioida muistaen museoviraston rooli valtion ylimpänä asiantuntijaorganisaationa asiassa. 
 • Luonnonsuojelulliset asiat tulee tutkia tarkemmin. Tarkennettu luontoarvojen selvitys nisäkkäiden, hyönteisten ja kasvien osalta on esitettävä kaupunkiympäristö- lautakunnan päätöksen mukaisesti  ennen kaavoituksen etenemistä https://www.malmiairport.fi/kaupunkiymparistolautakunta-huolissaan-malmin-lentokenttaalueen-asemakaavoituksen-luontovaikutuksista/
 • Asiasta tulee pyytää lausunto Helsingin kaupungin ympäristökeskukselta ja valtakunnallisilta luonnonsuojelutahoilta, mm. Suomen luonnonsuojeluliitolta ja Skes ry:ltä. 
 • Kaavan toteutumisen vaikutukset Malmin lentokentälle perustettavalle  luonnonsuojelualueelle on esitettävä tarkasti. Kenttäalueen suojelusta luonnonsuojelulain perusteella on vireillä sekä suojeluesitys luonnonsuojelulain perusteella että kansalaisaloite.
 • Koska kaavaratkaisu ei tule täyttämään MRL 54§ asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia rakennetun kulttuuriympäristön erityisten arvojen vaalimisesta eikä kulttuuriympäristöä koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lentokentän ainutlaatuisen arvokkaan ympäristökokonaisuuden säilymiseksi, tulee se tarkentaa ja tarvittaessa suunnitella kokonaisuutena uudestaan ko. laki huomioiden.