Museovirasto lausui vahvasti Malmin lentoaseman suojelun puolesta

loka 11, 2017

Museovirasto puoltaa Malmin lentoaseman suojelua perustuen lakiin rakennusperinnön suojelemisesta. Museovirasto on lähettänyt asiasta lausunnon ELY-keskukselle. Alkuperäinen lausunto löytyy tiedostona tästä.

Suojeluesitys on ollut vireillä nyt kaksi vuotta

Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt 12.10.2015, että Uudenmaan ELY-keskus ryhtyisi toimenpiteisiin Malmin lentoasemakokonaisuuden suojelemiseksi rakennuksineen ja lentokenttäalueineen rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain 4.6.2010/498 nojalla. Esitys koskee lentokenttäaluetta rakennuksineen rajauksella, joka on sama kuin Malmi lentokentän rajaus valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa (RKY 2009). Koko alueen rakennuksineen omistaa Helsingin kaupunki.

Malmin lentoasema on kokonaisuutenaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Lentokenttä sisältyi Museovirasto n ja ympäristöministeriön 1993 julkaisemaan, valtioneuvoston valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin vuonna 2000 sisällyttämään selvitykseen ”Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt” (1993). Malmin arvo liittyy niin yksittäisiin lentokenttärakennuksiin (erityisesti 1930-luvun lentoasemaan) kuin koko kentän merkitykseen Suomen siviili-, sota- ja harrasteilmailun historiassa.

Luettelon tarkistuksessa (RKY 2009) Malmin merkitystä selkeytettiin, ja selvyyden vuoksi kohderajaus tarkennettiin kattamaan lentokentän koko alue.

On ilmeistä, että mm. perustusoloista johtuen suunniteltujen yleis- ja asemakaavojen toteuttamisen saaminen taloudellisesti kannattaviksi edellyttää rakentamisen mitoitusta siten, että kentän maisema tuhoutuu.

Malmin lentoasema on valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 1920-luvun lopulta 1970-luvulle.

World Monuments Fund (WMF) on vuosina 2004 ja 2006 sisällyttänyt Malmin lentoaseman luetteloonsa sadasta maailman uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

Europa Nostra Finland on valinnut Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi 2015 ja esittänyt sitä Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen luetteloon. Lentoasema hyväksyttiinkin 2016 tähän Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin ohjelmaan.

Eduskunnalle jätettiin helmikuussa 2017 kansalaisaloite Lex Malmi. Aloite tähtää nykyisin 138 ha:n lentokenttäalueen säilymiseen ilmailukäytössä. Tämä todennäköisesti tarkoittaisi kentän lunastamista kaupungilta valtiolle tai maanvaihtoa lentokentän toiminnan jatkamiseksi. Aloitteen käsittely on kesken.

Lain edellytykset suojelulle täyttyvät

Laki rakennusperinnön suojelemiseen voidaan soveltaa asemakaava-alueella, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä, jos kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä tai jos kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi. Museoviraston mukaan:

Malmin lentoaseman tapauksessa kaikki nämä edellytykset täyttyvät. Se on paitsi valtakunnallisesti myös kansainvälisesti merkittävä kohde. Suojelutarve ulottuu sisätiloihin ja niiden yksityiskohtiin jäljempänä todettavalla tavalla. Vireillä oleva vaihtoehdoton yleis- ja asemakaavoitus ei ota riittävästi huomioon Malmin lentoaseman ominaispiirteitä. Kysymys liittyy ensi sijassa lentoaseman kenttäalueen säilyttämiseen ja riittävään huomioimiseen kaavoituksessa.

Lailla voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Malmin kahdella keskeisellä rakennuksella on merkitystä kaikkien näiden kannalta, samoin kenttäalueella lukuun ottamatta rakennustaiteeseen liittyviä merkityksiä.

Rakennusperintölakiin perustuva suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.

Kaikki nämä löytyvät Malmin lentoasemalta. Malmin lentoasema täyttää lain harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden ja historiallisen todistusvoimaisuuden sekä historiallisen kerroksisuuden kriteerit mm. seuraavasti:

  • Lentoaseman vaikuttavuus perustuu sen korkeatasoiseen, eurooppalaiseen yhteyteen asettuvaan ilmailuarkkitehtuuriin. Malmin lentoasema on yksi varhaisimmista, jossa terminaali siipineen, lentokonehalli ja kompassiruusun tavoin toisiinsa risteytyvät kiitotiet on sommiteltu ja toteutettu hallittuna ja myös säilyneenä kokonaissuunnitelmana.
  • Lentoasema on maamme ilmailuhistorian avainkohde. Sen merkitykseen siviili-ilmailussamme rinnastuu ainoastaan Helsinki-Vantaan lentoasema. Se on alkuperäisine rakennuksineen ja kenttäalueineen yhtenäinen kokonaisuus. Malmin vaiheet ilmentävät Suomen nykyaikaistumista, viime sotiamme seurausvaikutuksineen sekä vuosikymmenten mittaista yleisilmailun traditiota. Lentoasema oli modernistuneen Suomen portti muualle Eurooppaan.
  • Malmin lentoasemalla on lähes ainutlaatuista se, että lentokentän mittakaava sekä keskeiset rakennukset ja rakenteet ovat säilyneet alkuperäistä vastaavassa asussaan myös alkuperäisessä käytössä. Tässä suhteessa paras verrokki lienee Berliinin Tempelhof, mutta siellä alueen käyttö ilmailuun on päättynyt. Terminaalirakennus on arkkitehtuuriltaan tiukan ja puhtaan funktionalistinen.
  • Terminaalirakennus edustaa poikkeuksellisen johdonmukaisesti ilmailuarkkitehtuurin korkeatasoista ja tinkimätöntä toteutusta. Funktionalismi ilmenee sen tilasarjoissa, pinnoissa sekä ulko- ja sisätilojen detaljeissa.
  • Kenttä perustamistöineen sekä hangaari rakenteineen ovat aikanaan olleet rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaativia ja näyte korkeatasoisesta osaamisesta. Kentän kokonaisuuden ja sen osien säilyneisyys on poikkeuksellisen hyvä. Rakennuksissa ja kenttäalueella on tehty vaiheittain muutoksia ja korjauksia. Muutokset ovat palvelleet toimintojen jatkuvuutta tai liittyneet kentän historiallisiin vaiheisiin. Muutokset ovat olleet varsin luontevia ja terminaalirakennuksen alkuperäisiä menetettyjä arkkitehtonisia ominaisuuksia on helppo palauttaa.

Suojelun kohdentaminen

Suojeltava alue on rajattava suojeluesityksen mukaisesti valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä vastaten. Poikkeuksena voi harkita Tattariharjuntiestä pohjoiseen, lentoaseman pysäköintialueelle päättyvän alueen rajaamista pois suojelupäätöksestä. Lentoaseman muusta alueesta poiketen tämän osan suojelu on luontevinta turvata asemakaavoituksen keinoin. Alueella olevien 1950-lukua edeltävien rakennusten säilyminen on turvattava, vaikka tällä alueella on mahdollisuus myös ympäristön mittakaavan sopivaan lisärakentamiseen. Suojelutarve kohdistuu tällä alueella ennen kaikkea rakennusten ulkoasuun.

Käyttö ilmailun tarpeisiin on Malmin lentoaseman kansainvälisten ja valtakunnallisten arvojen turvaamisen kannalta luontevin ratkaisu ja samalla oikea lähtökohta suojelupäätökselle.

Suojelulla on turvattava kenttäalueen ja kahden keskeisen perustamisvaiheen rakennuksen hoito, niiden ominaispiirteet huomioiva korjaaminen sekä kentälle ja rakennuksiin sopiva käyttö.

Määräysten on mahdollistettava lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämisen kannalta tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara, suojeltavaa kokonaisuutta vaarantamatta.

Kenttäalueella on säilytettävä sen avoin maisematila rakentamattomana. Samoin on säilytettävä kiitotiet, rullaustiet ja asemataso. Ilmailukäyttöön ja kentän turvallisuuteen perustuvat muutokset teknisissä järjestelmissä ja pinnoitteissa ovat mahdollisia.

Suojeluesityksen käsittely jatkuu

ELY-keskus on lähettänyt asiasta lausuntopyynnöt myös osalle asianosaisista. Näitä ovat alueen kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä naapurit. Lausuntopyyntö löytyy täältä.

 

Museoviraston lausunto kokonaisuudessaan:

Museoviraston lausunto