TIEDOTE: Malmin lentokentän suojelemiselle uusia perusteita

elo 2, 2016

Malmin lentoaseman ystävät ry 02.08.2016
MALMIN LENTOKENTÄN SUOJELEMISELLE UUSIA PERUSTEITA

Malmin lentoaseman ystävät ry on päivittänyt lokakuussa 2015 jättämäänsä Malmin lentokentän suojeluhakemusta. ELY-keskukselle on saatettu tietoon alkuperäisen hakemuksen jättämisen jälkeen noussut kansainvälinen huoli lentokenttäkokonaisuuden arvon säilymisestä.

Päivityksessä on muistutettu myös niistä suojelua edellyttävistä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Suojeluhakemuksessa lentokenttää esitetään suojeltavaksi toimivana ilmailukokonaisuutena.

Lentokenttäkokonaisuus on kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde

Maaliskuussa 2016 Euroopan johtavan kulttuuriperintöjärjestön Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin asiantuntijapaneeli valitsi Malmin lentokentän yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

Europa Nostran asiantuntijatyöryhmä nosti vierailullaan kesäkuussa 2016 erityiseen arvoon Malmin elävän, toimivan lentokenttäkokonaisuuden. ”Malmin lentoasema on Euroopan varhaisista edelleen toimivista lentoasemakokonaisuuksista parhaiten säilynyt.” totesi paneelin jäsen, diplomaatti, tohtori Rienko Wilton.

”Useimpien Euroopan maiden lainsäädännössä kulttuuriperintökohteet velvoitetaan suojelemaan kokonaisuuksina sekä kontekstiltaan että maisemaltaan.” sanoo kenttään tutustunut Erik Schultz Norjan Europa Nostrasta. Suojeluhakemuksessa edellytetäänkin, ettei Malmin lentoasemakokonaisuuden suojelua saa jättää kaavoittajan ratkaistavaksi.

Ryhmän tapaamisessa ELY-keskuksen kanssa perusteet käytiin huolella läpi. Asiantuntijat palaavat Suomeen syyskuussa jatkamaan keskustelua ja auttamaan suojelun valmistelussa.

Suomen kansainvälisiä sitoumuksia on noudatettava

Suojeluhakemuksen täydennyksessä muistutetaan kolmesta Suomea velvoittavasta sopimuksesta.

Yleissopimus Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelusta käsittää rakennetut ympäristöt hyvin laajasti, ja Suomi on sitoutunut noudattamaan tätä 1.2.1992 voimaan tullutta sopimusta. Valtio on velvoitettu lakisääteisiin toimenpiteisiin rakennustaiteellisen perinnön suojelemiseksi sen ollessa esimerkiksi huomattavan muutoksen uhkaama.

Suomi on sitoutunut noudattamaan myös Eurooppalaista maisemayleissopimusta (1.2.2006), jossa ”maisema” tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja joka koostuu luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Tämä koskee suoraan Malmin lentokenttäaluetta.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta velvoittaa Suomea Malmin ilmailukulttuuriperinnön varjeluun. Malmi on Suomen suurin yleisilmailun keskus, jonka tiivis ilmailuyhteisö pitää yllä ja siirtää eteenpäin monelta osin kirjaamatonta perinnetietoa mm. hyvästä ilmailutavasta sekä suomalaisen ilmailun ja Malmin lentokentän historiasta ja kulttuuriperinnöstä.

Nämä sopimukset ja niiden velvoitteet on avattu yksityiskohtaisesti suojeluhakemuksen täydennyksessä ja niiden noudattamista vaaditaan.

Eduskunnan liikennevaliokunta ja Museovirasto tukevat Malmin lentoaseman säilyttämistä

Keväällä 2016 annetussa lausunnossaan lentokenttästrategiasta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta toteaa: ”Maakuntakenttien toimintamahdollisuuksia tulee myös kehittää strategian yhteydessä erityisesti mielessä pitäen myös suorat ulkomaanlennot ja jopa kaukolennot sekä lähempänä keskustaa olevien pienien lentokenttien, kuten Malmin ja Bromman, toimintamahdollisuudet.” Tämän toteuttamiseksi myös lentokentän suojelu nykykäytössään täytyy toteuttaa ja lentotoimintaa kehittää edelleen.

Museovirasto on lausunut Helsingin yleiskaavaehdotuksesta: ”Ilmailukäytön jatkaminen on ainoa keino turvata kokonaisvaltaisesti lentoaseman kulttuurihistoriallisten merkitysten säilyminen”. Myös Helsingin kaupunginmuseon lausunnossa yleiskaavaehdotuksesta todetaan eheän kokonaisuuden merkitys Malmin kentän kulttuuriarvolle: ”Malmin lentokentän rakentamistehokkuus tulee olla sellainen, että kentän historiallinen todistusvoima rakennuksineen ja kiitoteineen voidaan säilyttää”.

Suojeluhakemus perustuu kansalaisten tahtotilaan

Malmin lentoaseman ystävät pyrkii löytämään kaikkia tahoja hyödyttävän ratkaisun Malmin lentokenttäasiaan. Suojelulla halutaan taata ilmailukäytön säilyminen ja mahdollistaa toiminnan laajentaminen ja kehittäminen Helsingin ja Suomen hyödyksi

”Kymmenien vuosien aikana tehdyt mielipidemittaukset ovat toistuvasti osoittaneet kansalaisten haluavan säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Säilyttämistä vaativan adressin on allekirjoittanut nyt jo lähes 80 000 kansalaista. Suojeluhakemus perustuu tähän kansalaisten tahtotilaan.” sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.

”On erikoista, että kaupungin ylin johto väistää nämä faktat vedoten valtuutettujen enemmistöön, kun kyseessä ovat puoluelinjaukset ja pakottavat ryhmäpäätökset. Asia mitataan kevään kuntavaaleissa, jotka tulevat Helsingissä olemaan yleiskaava- ja Malmivaalit”.

Linkit:
Suojeluhakemuksen täydennys
Alkuperäinen hakemus

Lisätietoja
www.malmiairport.fi

Timo Hyvönen
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja puh. 050 374 8371.