Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Helsingin hallinto-oikeuteen

heinä 4, 2017

Lehdistötiedote 4.7.2017 klo 12:00
Malmin lentoaseman ystävät ry

Uudenmaan neljännestä vaihemaakuntakaavasta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Malmin lentoaseman ystävät ry on tutkinut maakuntakaavaa ja todennut sen sisältävän lukuisia virheitä, jotka on esitetty Uudenmaan liitolle jo lausuntovaiheessa. Muistutuksia ei ole otettu huomioon eikä virheitä korjattu.

Maakuntakaavassa ehdotetaan Helsinki-Malmin lentokenttäalueen kaavamerkinnän muuttamista taajamatoimintojen alueeksi ilman valtion edellyttämää korvaavaa ratkaisua lentoaseman kaikille toiminnoille. Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja liikenne- ja viestintäministeriöltä tai ympäristöministeriöltä, joiden toimialaan alueen tulevaisuus kuuluu ilmailun suuren murroksen ja kulttuuriympäristöarvojen johdosta.

Ilmailun yllättävän nopea muutos on tapahtumassa sähköisen ja miehittämättömän ilmailun alueilla. Tänä vuonna on julkistettu jo matkustajakone, joka pystyy lentämään sähkön voimalla 1000 kilometrin matkan. Liikenne- ja viestintäministeriöltä ei ole pyydetty arviota ilmailun tarpeista ja maakuntakaavan vaikutuksesta tässä tilanteessa.

Kulttuuriperinnön kannalta Malmin lentoaseman alueen asuntorakentamiselle osoittava maakuntakaava on ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Malmin lentoasemakokonaisuuden historialliset ja kulttuuriympäristöarvot ovat kiistatta huomattavat koko Euroopankin tasolla. Malmin lentokenttäalue on valtion merkitsemä merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Perustuslakimyönteinen tulkinta vaatii Malmin lentokentän alueen suojelua ja näkyy jo nyt Malmin lentoaseman aluekokonaisuuden RKY-merkintänä. Malmin lentokentän merkitys kokonaisasuntotuotannon kannalta on niin pieni, ettei sillä voida perustella poikkeusta.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen ihmettelee päätöksenteon laatua.

”Asiaa on valmisteltu kaikilla tasoilla huonosti. Oikeusasiamies tutkii parhaillaan valtion tasolla, onko hallintokoneistossa mahdollista muuttaa valtioneuvoston päätöksessä esitetyt edellytykset Malmin lentoaseman osalta. Maakunnan tasolla asiasta ei ole pyydetty lausuntoja edes asian varsinaisesti omistavilta ministeriöiltä. Kaupungin tasolla nopeaa etenemistä perustellaan päätöksillä, joista ei löydy kirjauksia. Helsingin ehdotetun yleiskaavan valituksia käsitelläänkin tulevina vuosina hallinto-oikeuden eri asteissa.”

Hyvönen pitää kehitystä käsittämättömänä tässä tilanteessa.

”Helsinki-Vantaan tuleva laajennuskin on jo syöty etukäteen, joten Uusimaa tarvitsee lisäkapasiteettia yhden tai jopa kahden lentoaseman verran. Nähtäväksi jää esimerkiksi vaikutus EU:n lääkeviraston sijoittamiseen, kun pääkaupungin saavutettavuutta tutkitaan.”

Malmin lentoaseman jatkoa käsitellään tällä hetkellä myös valtion lainsäädäntöelimissä (LEX MALMI -kansalaisaloite) ja Helsingin hallinto-oikeudessa Helsingin yleiskaavasta tehtyjen valitusten yhteydessä. Malmin lentoaseman ystävät ry valmistelee juuri hallinto-oikeudelle vastaselitystä Helsingin kaupungin monilta osilta virheelliseen lausuntoon yleiskaavavalituksista.

Lisätietoja:

Timo Hyvönen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. 050 3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Malmin lentoaseman ystävät ry:n lähettämä valitus löytyy kokonaisuutena tämän linkin kautta.