Valtion ja Helsingin toimista kantelu oikeusasiamiehelle

huhti 20, 2021

Eduskunnan oikeusasiamies

KANTELU 19.04.2021

Tutkimus- ja toimenpidepyyntö 

Malmin lentoaseman toimijat

Yritykset, yhteisöt, ilmailijat

Valtion vastuu toteuttaa korvaavat ratkaisut Malmin lentoaseman ilmailutoiminnoille 

Suomen valtio ei selvästikään  noudata hallituksen tekemää päätöstä vuodelta 2014 eikä Suomen eduskunnan asettamia edellytyksiä ja toimia (“Lex Malmi -lausuma”)  Malmin lentoaseman suhteen.

Kehysriihessä 2014 Malmin lentoaseman toimintojen osalta kirjattiin seuraavaa: ”Asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle. Rajavartiolaitos käynnistää Helsinki-Vantaan tukikohdan hankinnan valmistelun. Finavia Oyj ja Rajavartiolaitos sopivat tilajärjestelyistä siten, että muutto Malmista uusiin tiloihin tapahtuu kustannusneutraalisti.”

Eduskunnan Lex Malmi -lausuma vuodelta 2018 edellyttää hallitukselta toimia korvaavien ratkaisujen järjestämisestä: 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.”

Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ja epäonnistuneet. Toimenpiteet, joiden ministeriö esittää toteuttavan lausuman, on toistuvasti hylätty eduskunnassa. 

Korvaavia toimia ei ole toteutettu siviili-ilmailun osalta miltään osin. Huomiotta on jätetty mm. lentotoiminnan volyymi, hallit, polttoainehuolto, muut fasiliteetit ja järjestelyt.  Toimenpiteiden vakava puutteellisuus on ilmeinen: yksikään Uudenmaan kentistä pl. Helsinki-Vantaa ei ole toiminnalle riittävä. Pienkentät eivät LVM:n oman selvityksen 26/2014 mukaan yhteenlaskettuinakaan riitä kapasiteetiltaan edes Malmin harrasteilmailulle, jota saman selvityksen mukaan on ollut 10-20% Malmin toiminnasta.

Malmin toimijoilla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa investointejaan ja toimintaansa Malmilla, eikä mitään syytä epäillä, ettei valtio toteuttaisi päätöksilleen kirjallisesti asettamiaan edellytyksiä. Vastuu korvaavien mahdollisuuksien järjestämisestä on selkeästi osoitettu valtiolle. Asiasta vastaavat virkamiehet ja Helsingin kaupunki eivät piittaa näistä päätöksistä ja niiden asettamista edellytyksistä  kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen vedoten. Valtion päätöksiä ei kuitenkaan voida rikkoa kunnallisen tason päätöksillä.

Kaupungin ennenaikaisilla toimilla on aiheutettu merkittävää vahinkoa Malmin lentoaseman toimijoiden liiketoiminnalle ja estetty elinkeinotoiminnan harjoittamista. Tilanne on nyt kriittinen, ja kyseessä olevien toimintojen jatkuvuus valtakunnallisesti on uhattuna. Perustuslain 18§ mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Vaadimme valtiolta pikaisia toimenpiteitä tämän kestämättömän tilanteen ratkaisemiseksi. Vaihtoehtoja ovat uusi lentokenttä Helsingin alueelle, esim. mereen läjitettynä, sopimus Malmin lentoaseman jatkokäytöstä tai Helsinki-Vantaan sovittaminen myös pienilmailun tarpeisiin. Helsinki-Vantaan lentoaseman käyttö yleisilmailulle on mahdollista valtion omistajaohjauksen kautta. Ratkaisu täytyy toteuttaa siihen asti, että pysyvä, korvaava infrastruktuuri pääkaupunkiseudun yleisilmailulle ja Malmin toimijoiden jatkolle on toteutettu. 

Pyydämme eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan asian viiveettä ja antamaan siitä päätöksensä asian edistämiseksi asianmukaisesti sekä ryhtymään asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

Malmin lentoaseman yrittäjät ja muut toimijat