HBL 20 May 2015: The decision about Malmi must be reconsidered

Seppo SipiläNews archive, Other media

På svenska »

The decision about Malmi must be reconsidered

Editorial, Hufvudstadsbladet 20 May 2015
Yrsa Grüne
Translated by Seppo Sipilä

Why is it so wrong to require a thorough assessment in the particular case of Malmi Airport’s fate?

Easy access to the capital region is one of the most important regional competitive assets. It has great significance to companies’ decisions on where to settle and what places have potential for them to expand to.

This, among other things, is what the workgroup initiated in December by Minister of Transport and Communications Paula Risikko (Coalition) found after four months of looking into how the operation of Malmi Airport could continue even after Finavia ceases to operate it.

The workgroup, of which also Trafi (Finnish Transport Safety Agency) and City of Helsinki were members, has now suddenly turned into “unofficial” and looked at too many (!) and “wrong” things (HBL 19 May). The aviation director of Trafi Pekka Henttu says that the report reaches “far into the future” and ignores political decisions.

He is referring to the decision made in Katainen’s government’s budget framework negotiations, stating that operations at Malmi Airport will end in 2018 and housing will be built in its stead. The justification given was the survey ordered by the Minister of Transport at the time, Merja Kyllönen, which was not only misleading but contained also blatant factual errors.

It is alarming that political decisions based on false arguments are clung to at any price. Henttu’s justification to his view is curious. Henttu says that he should have supervised the work from time to time and point out that it was progressing in the wrong direction from Trafi’s point of view, but at the same time “it is important that the operators of Malmi get to have their say”.

As it happens, Risikko arranged the meeting in December 2014 especially because the operators at Malmi had not been heard even once.

Especially using the time frame as justification seems like an attempt to explain things away. In e.g. the government negotiations, plans are made beyond the next elections.

The airport is on the 100 Most Endangered Cultural Sites List of World Monuments Fund, and its whole area, not just the buildings, is listed as a cultural heritage site by decision of the Council of the State in 2009.

Malmi Airport is a hot potato of national politics, and it is really a question of two things pitted against each other: migration to Helsinki with the associated need for housing, and an airport serving national interests in Southern Finland, ready to be utilized by its present operators such as business flights, helicopters, pilot training, and the measurement and survey activities of Aalto University.

Ironically, the only reason for choosing the quagmire of Malmi as a location for an airport was that it was seen as unusable for housing construction. On the other hand, nowadays it is possible to build into places where it couldn’t be done in the past. Before this can be done at Malmi, the soil has to be studied, cleaned and piled before construction can even begin.

In other words, the moneys paid for these preparations could be used to build more apartments elsewhere.

Even more surprisingly, there is a will to proceed according to plan even though both Western and Eastern Uusimaa provinces have indicated clearly that an airport is needed in the region. In Sweden, the decision to close down Bromma Airport was cancelled, and investments in it began. Today Bromma is defended by business life. The capital region must be smoothly accessible also by air, and this offers development potential also at Malmi.

It is time for our decision-makers to understand that it is not necessary for everyone to live, work or study in the same geographical postage-stamp-size area.

As long as arrival and departure is easy.


 

In English »

Ompröva beslutet om Malm

Ledare, Hufvudstadsbladet 20.5.2015
Yrsa Grüne

Varför är det så fel att yrka på en helhetsbedömning just när det gäller Malms flygplats öde?

Lättillgängligheten till storstadsregionen är en av de viktigaste regionala konkurrensfaktorerna. Den har en stor betydelse när det gäller företags beslut om var de ska etablera sig och hur de ser på sina möjligheter att expandera.

Bland annat detta kommer den arbetsgrupp som tillsattes i december på initiativ av kommunikationsminister Paula Risikko (Saml) fram till när de i fyra månader har granskat hur verksamheten på Malms flygplats kunde fortsätta också efter att Finavia upphört med sin verksamhet som operatör.

Arbetsgruppen, som också Trafi och Helsingfors stad suttit med i, har nu plötsligt blivit “inofficiell” och utrett för mycket (!) och “fel” saker (HBL 19.5).

Överdirektören för luftfartssektorn Pekka Henttu på Trafi säger att rapporten sträcker sig “långt in i framtiden” och att i den förbigås politiska beslut.

Han menar att regeringen Katainen på en statlig budgetria fattade beslutet att verksamheten på Malm ska upphöra 2018 och att där ska byggas bostäder i stället. Som grund för beslutet låg tidigare kommunikationsministern Merja Kyllönens (VF) utredning som inte bara var missvisande utan också innehöll direkta faktafel.

Att man till varje pris vill hålla fast vid ett politiskt beslut som har fattats på fel grunder är oroväckande. Egendomligt är Henttus försvarande av sin åsikt. Henttu säger att han borde ha sett över arbetet då och då och påpekat att riktningen enligt Trafi är fel men att “det är också viktigt för dem som är verksamma på Malm att de får säga sitt”.

Det var nämligen just för att de som är verksamma aldrig hade hörts som gjorde att Risikko sammankallade till ett möte i december i fjol.

Tidsargumentet verkar mest som en bortförklaring. Till exempel regeringsförhandlarna gör upp planer som sträcker sig över nästa val.

Flygplatsen hör till de hundra mest hotade på World Monuments Funds lista över kulturobjekt och hela området, inte bara byggnaderna, är kulturhistoriskt skyddat genom statsrådets beslut 2009.

Malms flygplats är en het rikspolitisk potatis och handlar egentligen om två saker som ställs mot varandra, inflyttningen till Helsingfors och behovet av bostäder och ett riksintresse av en fungerande flygplats i södra Finland som kunde utnyttjas av dem som redan finns där, till exempel affärsflyg, helikopterverksamheten, flygarutbildning och Aalto-universitetets mätnings- och forskningsverksamhet.

Ironiskt nog valdes det sumpiga området till flygplats just för att det ansågs olämpligt för bostadsbygge. Visserligen är det möjligt att nu bygga på platser där man inte förr kunde göra det. Men innan man kan göra det i Malm måste marken undersökas, rengöras och pålas innan man ens kan börja bygga.

Med andra ord, för den summa som förberedelserna skulle kräva kunde man bygga fler bostäder någon annanstans.

Ännu mer förvånande är att man vill gå vidare med planerna när man både i Västnyland och Östnyland klart och tydligt har sagt att det behövs en flygplats i området. I Sverige återtog man beslutet att lägga ner Bromma och satsade på det i stället. I dag försvaras Bromma av näringslivet.

Det ska vara enkelt att komma till huvudstadsregionen också via luften och där finns en utvecklingspotential också för Malm.

Det är dags för våra beslutsfattare att förstå att man inte behöver bo och jobba eller studera på samma geografiska lilla frimärke.

Bara det är enkelt att komma till och från.