Häädön siirtoa vaaditaan oikeusministeriöltä ja hallinto-oikeudelta

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt lentokenttäyhdistystä uhkaavan häädön siirtämistä oikeusministeriöltä ja hallinto-oikeudelta. Häädön toimeenpano rikkoisi merkittävästi oikeuskäytäntöä ratkaisemalla useita kesken olevia hallintokäsittelyjä.

Lähetetyt vaatimukset

Oikeusministeriö 26.02.2021

ASIA: Helsinki-Malmin lentoasema, lentokenttäyhdistyksen häädön estäminen

Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,

Helsingin kaupunki on hakenut Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle häätöä Helsinki-Malmin lentoasemalta. Taustalla on käräjäoikeudessa käsitelty riita-asia kiitotiealueen maanvuokrasopimuksen irtisanomisesta. Asiasta on käräjäoikeuden päätös, jolle on haettu valituslupaa hovioikeudesta.

Hovioikeus on joulukuussa 2020 päättänyt sallia Helsingin kaupungin hakeman häädön toimeenpanon, vaikka kenttää operoivan Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vuokrasopimuksen irtisanomisesta vireillä oleva riita-asia on vasta tulossa valitusvaiheeseen oikeusasteissa. Kaupunki on tarttunut toimeen nopeimmalla mahdollisella aikataululla, 

Alkuperäistä häätöpäivää (31.1.2021) ulosotto siirsi 14.3.2021 saakka, koska kymmenien lentokoneiden sijoittaminen turvallisesti muille lentopaikoille olisi ollut täysin mahdotonta. 

Myös maaliskuun puolivälissä Malmin ilmailuyrittäjien, lentokoneiden omistajien ja ilmailukerhojen tilanne on käytännössä mahdoton, sillä muilla kohtuullisella etäisyydellä sijaitsevilla Suomen lentopaikoilla ei ole koneille turvallista, sääoloilta suojaavaa säilytystilaa eikä kapasiteettia Malmin kentän operaatiomäärille. Hallituksen julistama sulkutila estää käytännön toimet.

 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen 26/2014 mukaan (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/77839) 80-90% Malmin kentän lentotoiminnasta on muuta kuin harrastusta, eivätkä ainoat kohtuullisella etäisyydellä sijaitsevat lentopaikat, Nummela ja Hyvinkää, riitä kapasiteetiltaan edes Malmin harrasteilmailulle.

Perustuslain 18§ edellyttää työvoimalle julkisen vallan suojelusta. Merkittävän osan koko Suomen yleisilmailun yritystoiminnasta muodostavien Malmin ilmailuyrittäjien tilanne on täysin kohtuuton, koska yritysten asiakaskunta on pääkaupunkiseudulla.

Koska Ulosottolaitos on oikeusministeriön alainen virasto, toivomme oikeusministeriön pikimmiten ohjeistavan sitä lykkäämään Malmin lentotoiminnan häädön toimeenpanoa toistaiseksi, kunnes valtioneuvoston kehysriihessään 25.3.2014 kirjaamassa päätöksessä sekä eduskunnan Lex Malmi -lausuman edellyttämä korvaava kenttä Malmin siviili-ilmailulle on käytettävissä.

Helsingissä 26.2.2021

Malmin lentoaseman ystävät ry

Hallinto-oikeus: TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTO, KIIREELLINEN

Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on Helsingin hallinto-oikeudesssa vireillä asia dnro 0586/19/2299.

Asiaan liittyen on Helsingin käräjäoikeus päättänyt 23.12.2020 mahdollistaa
päätöksen täytäntöönpanon ennen kuin asiamme on ratkaistu ja varsinainen irtisanomispäätös on saanut lainvoiman. Helsingin kaupunki on käräjäoikeuden päätöksen jälkeen hakenut asiassa ulosottoviranomaiselta häätöä.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätöksen täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi.
Kuntalaista seuraava täytäntöönpanokielto on ehdoton. Hallintolain 49 f §:n mukaan hallintopäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Vaadimme Helsingin hallinto-oikeutta asettamaan kiireellisesti Helsingin
kaupungille täytäntöönpanokiellon kunnes alkuperäinen päätös on saanut
lainvoiman. Muussa tapauksessa vireillä oleva valituksemme käy kuntalain
143 §:n tarkoittamalla tavalla hyödyttömäksi.Helsingin kaupungin alkuperäinen päätös ei ole luonteeltaan sellainen, että se olisi pantava täytäntöön heti. Ei ole myöskään sellaista yleistä etua, joka vaatisi päätöksen toimeenpanoa ennen sen lainvoimaisuutta.


Malmin lentoaseman ystävät ry